30 Ιανουαρίου 2013

ΤΥΠΙΚΟ...ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
1
ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας εἴκοσιν ὀκτώ
῾Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 13
1. Παρασκευή. Προερτια Υπαπαντς, Τρφωνος μάρτυ-
ρος. (†250). Βασιλεου Θεσσαλονκης το ξ ᾿Αθηνν (†870),
᾿Αναστασου νεομάρτ. το κ Ναυπλου (†1655).
Η κολουθα ψάλλεται κατὰ τν ν τ Μηναίῳ τάξιν.
Eς τν λειτουργαν μετὰ τν εσοδον, πολυτκια τ προε-
ρτιον «Οὐράνιος χορός», το μάρτυρος «῾Ο μάρτυς σου,
Κύριε» κα το ναο. Κοντάκιον προεόρτιον, χος δ΄, πρς
τ «᾿Επεφάνης σήμερον»
῾Ως ἀγκάλας σήμερον, πιστοί, καρδίας ׀ ἐφαπλοῦντες δέ-
ξασθε καθαρωτάτῳ λογισμῷ, ׀ ἐπιδημοῦντα τὸν Κύριον, ׀
προεορτίους αἰνέσεις προσᾴδοντες.
᾿Απστολος παραλειφθες, Κυρ. κη΄ πιστ. (Κολασ. α΄ 12-
18)· Εαγγέλιον μέρας, Παρ. ιε΄ βδ. Ματθ. (Μρ. ϛ΄ 45-53).
Ες τ ᾿Εξαιρέτως «Ἄξιον ἐστί». Κοινωνικν τς μέρας.
Σημειώσεις. 1. Ὅπου τιμᾶται ἐπισημότερον ὁ ἅγιος Τρύφων ἢ ὁ
ἅγιος ᾿Αναστάσιος, ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου συμψάλλεται
μετὰ τῆς προεορτίου ἐκ τῆς οἰκείας φυλλάδος. Καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ
«Χέρσον βυσσοτκον». Εἰς τὴν λειτουργίαν ᾿Απόστολος καὶ Εὐαγγέ-
λιον τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου, κοινωνικὸν «Ες μνημσυνον».
2. ᾿Απὸ σήμερον μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ῾Υπαπαντῆς, πλὴν τῶν Κυ-
ριακῶν, δὲν ψάλλεται Παρακλητική.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
2
2. † Σάββατον. Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτκια «Οὐράνιος χορός», Δξα, «῾Ο
μάρτυς σου, Κύριε»· κοντάκιον «῾Ως ἀγκάλας σήμερον».
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. κολουθία ς ν τ Μηναίῳ (τὰ 3
σπέρια διόμελα τς ορτς δευτερονται). Εσοδος, «Φῶς
ἱλαρόν», προκείμενον τς μέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ διόμελα το Μηναίου, λλ᾿ ες τὰ δύο τε-
λευταα μετὰ στίχων· α) «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέ-
σποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί
μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων
τῶν λαῶν»· β) «Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ
σου Ἰσραήλ».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ «Χαῖρε, κεχαριτωμένη» τρίς. πλυσις
«῾Ο ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆναι καταδε-
ξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς
ἡμῶν».
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τν ν΄ ψαλμν τὰ διὰ τν λι-
τν στιχηρὰ τς ορτς ς ν τ Μηναίῳ, τρισάγιον κ.λπ. κα
πολυτκιον «Χαῖρε, κεχαριτωμένη».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Ες τ «Θεὸς Κύριος» τ «Χαῖρε, κεχαρι-
τωμένη» τρς. Καθσματα, ναβαθμο κα τὰ λοιπὰ ς ν τ
Μηναίῳ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ρθρου τ τς ορτς, ζτει Φεβρ. 2, «῏Ην
ἄνθρωπος ἐν ᾿Ιερουσαλήμ» (Λκ. β΄ 25-32).
ν΄ ψαλμς κα τὰ λοιπὰ ς ν τ Μηναί. Ο κανν τς
ορτς μετὰ τν ερμν ες 6 («νευ στχων»).
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
3
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ο ερμο «Χέρσον ἀβυσσοτόκον»· (ντ τς
στιχολογας τς δς τς Θεοτκου Τὴν τιμιωτέραν) ες τν
θ΄ δν τὰ μεγαλυνάρια «᾿Ακατάληπτον ἐστὶ» μέχρι το
«Κατελθόντ᾿ ἐξ οὐρανοῦ», π δὲ το «Λάμπρυνόν μου τὴν
ψυχὴν» συμψάλλονται κα τὰ τροπάρια τς θ΄ δς ( ερμς
κα τ α΄ τροπάριον δς), ετα ερμς «Θεοτόκε, ἡ ἐλπίς...
᾿Εν νόμου σκιᾷ».
ξαποστειλάριον κα ανοι ς ν τ Μηναίῳ. Δοξολογα
μεγάλη κα τ πολυτκιον «Χαῖρε, κεχαριτωμένη».
Εἰς τὴν λειτουργίαν. ᾿Αντφωνα τὰ τς ορτς μετὰ τν
φυμνίων ατν ς ν τ Μηναίῳ.
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «᾿Εγνώρισε Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναν-
τίον πάντων τῶν ἐθνῶν. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκά-
λαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθείς, ψάλλοντάς σοι ἀλλη-
λούια».
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ψάλλονται μόνον τ πολυτκιον
«Χαῖρε, κεχαριτωμένη» κα τ κοντάκιον «῾Ο μήτραν παρθε-
νικήν». Ετα τ τρισάγιον.
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απστολος: 2ας Φεβρ., «Χωρὶς πάσης
ἀντιλογίας» (Εβρ. ζ΄ 7-17)· Εαγγέλιον: μοως, «᾿Ανήγαγον
οἱ γονεῖς» (Λκ. β΄ 22-40).
Ες τ ᾿Εξαιρέτως «Θεοτόκε, ἡ ἐλπίς... ᾿Εν νόμου σκιᾷ καὶ
γράμματι» (ντ το Ἄξιον ἐστίν).
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Ποτήριον σωτηρίου» ( «᾿Εγνώρισε Κύριος
τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν· ἀλληλούια»
«Εἴδομεν τὸ φῶς». πόλυσις ς ν τ σπεριν.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
4
Εἰδήσεις. 1. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ῾Υπαπαντῆς εἰς τοὺς κανόνας
τῶν Μηναίων προτάσσεται καθ᾿ ἑκάστην ὁ τῆς ἑορτῆς.
2. Μέχρι τῆς θ΄ ὥρας τῆς ἀποδόσεως τῆς ῾Υπαπαντῆς εὐχὴ ἀπολύσεως
λέγεται ἡ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς ἑορτῆς παρατεθεῖσα.
3. Εἰς τὴν καθ᾿ ἡμέραν λειτουργίαν ἕως τῆς ἀποδόσεως τῆς ῾Υπα-
παντῆς στιχολογοῦνται συνήθως τὰ τῆς ἑορτῆς ἀντίφωνα, ἀλλ᾿ εἰσοδι-
κὸν «Δετε προσκυνσωμεν... Σσον μς... ν γκάλαις το δικαου
Συμεν βασταχθες».
3. † ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὴν ἑορτήν. Συμεν το θεοδχου κα
Αννης τς προφτιδος. ᾿Ιωάννου, Νικολάου κα Σταματου
τν κ Σπετσν νεομαρτρων (†1822). Ηχος β΄, ωθινν β΄
(τυπικν 2ας Φεβρ., περπτ. α΄ §§7-9).
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτκιον «Χαῖρε, κεχαριτωμένη»·
κοντάκιον «῾Ο μήτραν παρθενικήν».
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ο προοιμιακς κα τ Ψαλτριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ναστάσιμα 6, μεθέορτα 3
«῾Ο ποιητὴς τῶν ἁπάντων» κ.λπ. ες 4, Δξα, «᾿Ερευνᾶτε τὰς
γραφάς» (ζήτει ες τν λιτν τς 2ας Φεβρ.), Κα νν,
«Παρῆλθεν ἡ σκιά».
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τ προκείμενον τς μέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ναστάσιμα, Δξα, Κα νν, «῾Ο παλαιὸς
ἡμερῶν νηπιάσας σαρκί» (μοίως ες τν λιτν τς 2ας Φεβρ.)
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «῞Οτε κατῆλθες», Δξα, Κα νν, τς ορτς
«Χαῖρε, κεχαριτωμένη».
ΑΠΟΛΥΣΙΣ «῾Ο ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βαστα-
χθῆναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ ἀναστὰς
ἐκ νεκρῶν Χριστός».
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
5
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τν ν΄ ψαλμν τριαδικς
κανν το χου, τὰ τριαδικὰ «῎Αξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ.
κα πολυτκιον «Χαῖρε, κεχαριτωμένη».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τν ξάψαλμον, ες τ «Θεὸς Κύρι-
ος» πολυτκια «῞Οτε κατῆλθες», Δξα, τ ατ, Κα νν,
«Χαῖρε, κεχαριτωμένη». [Τ Ψαλτήριον κα μωμος.]
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ναστάσιμα, κα νὰ ν τς ορτς (3
Φεβρουαρίου) ντ θεοτοκων. Ελογητάρια. πακο, ο
ναβαθμο κα τ προκεμενον το χου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ωθινν (β΄) μετὰ πάσης τς συνήθους τά-
ξεως ατο.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ναστάσιμος κα τς ορτς (2 Φεβρ.) νὰ
π γ΄ δς τ μεσδιον κάθισμα τς ορτς· φ᾿ ϛ΄ τ
ναστάσιμον κοντάκιον μετὰ το οκου κα τ συναξάριον.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ο ερμο «Χέρσον ἀβυσσοτόκον»· «Τὴν
τιμιωτέραν», κα ερμς «[Θεοτόκε ἡ ἐλπίς...] ᾿Εν νόμου
σκιᾷ καὶ γράμματι».
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «῞Αγιος Κύριος», τ β΄ ναστάσιμον
«Τὸν λίθον θεωρήσασαι», κα τ τς ορτς «᾿Ατρέπτως καθ᾿
ὑπόστασιν» (3 Φεβρ.).
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ ναστάσιμα 4 κα τς ορτς (2 Φεβρ.)
προσόμοια 3 «Νόμον τὸν ἐν γράμματι» κ.λπ. ες 4, ες στχους
τὰ δο τελευταα α) «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσπο-
τα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου
τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν
λαῶν», β) «Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου
᾿Ισραήλ»· Δξα, τ β΄ ωθινν «Μετὰ μύρων προσελθού-
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
6
σαις», Κα νν, «῾Υπερευλογημένη». Δοξολογα μεγάλη,
«Σήμερον σωτηρία».
Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ντφωνα τς ορτς μετὰ τν
φυμνίων ατν, ς ν τ Μηναίς μὲν τ β΄ «Σῶσον
ἡμᾶς... ὁ ἐν ἀγκάλαις», ες δὲ τ γ΄ «Χαῖρε, κεχαριτωμένη») [
τὰ τυπικὰ κα ο μακαρισμο το χου ες 4 κα 4 κ τς ϛ΄
δς το κανόνος τς ορτς].
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ
ἀ ν α σ τ ά ς».
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ πολυτκια «῞Οτε κατῆλθες», «Χαῖ-
ρε, κεχαριτωμένη» κα το ναο, κοντάκιον «῾Ο μήτραν
παρθενικήν».
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον κα λληλουιάριον το
χου. ᾿Απστολος: Κυρ. ιε΄ πιστ., «῾Ο Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ
σκότους φῶς λάμψαι» (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15)· Εαγγέλιον: Κυρ. ιε΄
Ματθ., «Νομικός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ» (Μτθ. κβ΄ 35-46).
Ες τ ᾿Εξαιρέτως «῎Αξιον ἐστίν».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς», κα τὰ λοιπὰ
τς λειτουργίας ς συνήθως.
ΑΠΟΛΥΣΙΣ ς ες τν σπερινν.
4. Δευτέρα. ᾿Ισιδρου το Πηλουσιτου (†436-440). ᾿Ιωάν-
νου σου, Νικολάου μολογητο (†868), ᾿Αβραμου ερο-
μάρτυρος (†347).
Ες πάσας τὰς μεθεόρτους μέρας κολουθα ψάλλεται
μόνον κ το Μηναίου (ρα μπροσθεν, γεν. τυπικὰς διατά-
ξεις §§52-63). ᾿Απστολος παραλειφθες, Κυρ. λβ΄ πιστ. (Α΄
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
7
Τιμ. δ΄ 9-15)· Εαγγέλιον: μέρας, Δευτ. ιϛ΄ βδ. Ματθ. (Μρ.
ϛ΄ 54-ζ΄ 8).
5. Τρίτη. ᾿Αγάθης μάρτυρος (†251)· Πολυεκτου πατριάρ-
χου Κωνσταντινουπλεως (†570), Θεοδοσου σου το ν
Σκοπέλ, ᾿Αντωνου νεομάρτυρος το ᾿Αθηναου (†1774).
᾿Απστολος: μέρας, Τρ. ιϛ΄ βδ. πιστ. (Γαλ. ε΄ 11-21)·
Εαγγέλιον: μέρας, Τρ. ιϛ΄ βδ. Ματθ. (Μρ. ζ΄ 5-16).
6. Τετάρτη. Βουκλου πισκπου Σμρνης (α΄ α.), Φωτου
Κων/πλεως το μεγάλου κα σαποστλου (†891).
᾿Απστολος: μέρας, Τετ. ιϛ΄ βδ. πιστ. (Γαλ. ϛ΄ 2-10)·
Εαγγέλιον: μέρας, Τετ. ιϛ΄ βδ. Ματθ. (Μρ. ζ΄ 14-24).
Εἴδησις. Σήμερον ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Φωτίου –προστάτου τῆς Ἱ.
Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος– τελεῖται πανηγυρικὴ συνοδικὴ
λειτουργία, καθιερωθεῖσα συνοδικῇ ἀποφάσει ἀπὸ τοῦ ἔτους 1926. Ἡ
ἰδιαιτέρα ἀκολουθία τοῦ ἁγίου συμψάλλεται μετὰ τῶν μεθεόρτων, κατὰ
τὴν διάταξιν τῆς φυλλάδος, ἀλλ᾿ εἰς τὸν ἑσπερινὸν ψάλλονται καὶ τὰ 6
ἑσπέρια προσόμοια τοῦ ἱεράρχου, Δόξα, τὸ ἰδιόμελον αὐτοῦ, Καὶ νῦν,
τῆς ἑορτῆς· εἰς τὴν λειτουργίαν ἀναγνώσματα τοῦ ἁγίου, ἅ περ ζήτει τῇ
13ῃ Νοεμβρίου.
7. Πέμπτη. Παρθενου πισκπου Λαμψάκου (δ΄ α.), Λου-
κ σου το ν Στειρίῳ Ελλάδος (†946).
᾿Απστολος: μέρας, Πέμ. ιϛ΄ βδ. πιστ. (᾿Εφ. α΄ 1-9)· Εαγ-
γέλιον: μέρας, Πέμ. ιϛ΄ βδ. Ματθ. (Μρ. ζ΄ 24-30).
8. Παρασκευή. Θεοδρου στρατηλάτου μεγαλομάρτυρος
(† 319), Ζαχαρου το προφτου (†620 π.Χ.).
Η κολουθα ψάλλεται μετὰ τν μνων τς ορτς (μεθε-
ρτων) νευ καταβασιν κα δοξολογας μεγάλης, κατὰ τν
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
8
ν τ Μηναίῳ τάξιν· ᾿Απστολος: μέρας, Παρ. ιϛ΄ βδ. πιστ.
(᾿Εφεσ. α΄ 7-17)· Εαγγέλιον: μέρας, Παρ. ιϛ΄ βδ. Ματθ. (Μρ.
η΄ 1-10).
9. Σάββατον. ᾿Απδοσις τς ορτς τς Υπαπαντς. Νικη-
φρου μάρτυρος (†257), Μαρκέλλου Σικελας, Φιλαγρου Κ-
πρου, Παγκρατου Ταυρομενου (δ΄ α.).
Η κολουθα ψάλλεται ς τ πρτ μέρ τς ορτς κα-
ταλιμπανομένων ν τ σπεριν τν ναγνωσμάτων κα ν
τ μεσονυκτικ τν διὰ τν λιτν στιχηρν. ν τ ρθρ
καταλιμπάνονται πολυέλεος, τ κάθισμα ατο, κα τ
Εαγγέλιον μετὰ τς τάξεως ατο· θεν μετὰ τὰ δύο
καθίσματα, ν΄ ψαλμς κα εθς κανν τς ορτς. ᾿Αντ
το συναξαρου τς ορτς ναγινσκεται τ τς 9ης το
μηνς. ν τ λειτουργίᾳ προκείμενον κα λληλουιάριον τς
ορτς· ᾿Απστολος: μέρας, Σαβ. ιϛ΄ βδ. πιστ. (Α΄ Κορ. ι΄
23-28)· Εαγγέλιον: μέρας, Σαβ. ιϛ΄ βδ. Ματθ. (Ματθ. κδ΄
34-37, 42-44).
10. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Χαραλάμπους ερομ.
το θαυματουργο (†202). ᾿Αναστασου ᾿Ιεροσολμων,
Ζνωνος σίου το ταχυδρμου (δ΄ α.). Ηχος γ΄, ωθινν γ΄.
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτκιον «Χαῖρε, κεχαριτωμένη»· κοντά-
κιον «῾Ο μήτραν παρθενικήν»· (μικρὰ) πόλυσις μὲ τ χαρα-
κτηριστικν τς ορτς.
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. προοιμιακς κα τ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ναστάσιμα 6, κα το γίου
τὰ 3 πρτα προσόμοια «῞Ολος ἐκ νεότητος» κ.λπ. ες 4,
Δξα, το Μηναίου «Ἔθυσας τῷ Θεῷ», Κα νν, «Πῶς μὴ
θαυμάσωμεν».
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
9
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τ προκείμενον τς μέρας κα
τὰ ναγνώσματα το Μηναίου.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ναστάσιμα, Δξα, το γίου «Τὸν νοερὸν
ἀδάμαντα», Κα νν, τς Παρακλητικς «Νεῦσον παρακλή-
σεσιν».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», Δξα, το
γίου «Ὡς στῦλος ἀκλόνητος», Κα νν, «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος
ἀπόκρυφον»· κα πόλυσις.
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τν ν΄ ψαλμν, τριαδικς
κανν το χου, τὰ διὰ τν λιτν διόμελα το γίου ς ν
τ Μηναί, τὰ τριαδικὰ «῎Αξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. κα
τ πολυτίκιον το γίου «Ὡς στῦλος ἀκλόνητος».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τν ξάψαλμον, ες τ «Θεὸς
Κύριος» τὰ ν τ σπεριν πολυτκια ς προεγράφησαν.
Ψαλτριον κα πολυέλεος το γίου.]
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ναστάσιμα τς α΄ στιχολογίας (λλ᾿ ες
τ Κα νν τ θεοτοκίον το ναστασίμου πολυτικίου «Σὲ
τὴν μεσιτεύσασαν»)· ετα τὰ ναστάσιμα τς β΄ στιχολογίας
μετὰ το θεοτοκίου ατν· ες δὲ τν γ΄ στιχολογίαν τ
κάθισμα το Μηναίου «Ἔργοις ἔλαμψας», Δόξα, τ μετὰ τν
πολυέλεον «Τὴν καθαρότητα», Κα νν, «Τὴν ἀπειρόγα-
μον»*. Ελογητάρια. πακο, ο ναβαθμο κα τ προ-
κεμενον το χου.
* Περ τν καθισμάτων τ Τ.Μ.Ε. δὲν τηρε νιαίαν γραμμν ες κάστην
περίπτωσιν ορταζομένου γίου χοντος πολυέλεον κα τυγχάνοντος ν Κυριακ.
Ες τὰς περιπτώσεις ταύτας κολουθεται νταθα μία νιαία τάξις, καθ᾿ ν συνήθως
οδὲν ναστάσιμον κάθισμα παραλείπεται, λλὰ μόνον ν το γίου.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
10
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ωθινν (γ΄) μετὰ πάσης τς συνήθους
τάξεως ατο.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ναστάσιμος (μετὰ τν ερμν) κα το
γίου· π γ΄ δς τ κοντάκιον κα οκος το
ερομάρτυρος χμα κα ψάλλονται τὰ μεσδια καθίσματα
το μηναίου· φ᾿ ϛ΄ τ ναστάσιμον κοντάκιον μετὰ το
οκου, κα τ συναξάριον.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ο ερμο «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου»· «Τὴν τιμι-
ωτέραν» κα ερμς «῞Απας γηγενής».
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «῞Αγιος Κύριος», τ γ΄ ναστάσιμον
«῞Οτι Χριστὸς ἐγήγερται», κα τ το γίου μετὰ το
θεοτοκου.
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ναστάσιμα 4, κα το γίου
προσόμοια 3 ες 4 –ες στχους τὰ δύο τελευταα «Δίκαιος ὡς
φοίνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθή-
σεται», «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ
Κύριος»–, Δξα, τ γ΄ ωθινν «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας»,
Κα νν, «῾Υπερευλογημένη». Δοξολογα μεγάλη, «Σήμερον
σωτηρία».
Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ντίφωνα [ τὰ τυπικὰ μετὰ μα-
καρισμν] (βλέπε μπροσθεν, γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ πολυτκια «Εὐφραινέσθω», «Ὡς
στῦλος ἀκλόνητος» κα το ναο, κοντάκιον «Προστασία
τῶν χριστιανῶν».
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απστολος –μετὰ προκειμένου τς 15ης
Δεκ.– το γίου, ᾿Οκτ. 26, «᾿Ενδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι» (Β΄ Τιμ.
β΄ 1-10)· Εαγγέλιον: Κυρ. ιϛ΄ Μτθ., «Εἶπεν ὁ Κύριος... ἄνθρω-
πός τις ἀποδημῶν» (Μτθ. κε΄ 14-30).
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
11
Ες τ ᾿Εξαιρέτως «῎Αξιον ἐστίν».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς», κα τὰ λοιπὰ
τς λειτουργίας ς συνήθως.
11. Δευτέρα. Βλασου ερομάρτυρος (†316). Θεοδρας βα-
σιλσσης (†867) τς στερεωσάσης τν ρθοδοξαν.
Διὰ τὰς ν καθημεριν κολουθίας μετὰ Παρακλητικς
βλέπε μπροσθεν ες τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις (§§1-30).
᾿Απστολος: μέρας, Δευτ. ιζ΄ βδ. πιστ. (φεσ. α΄ 22-β΄ 3)·
Εαγγέλιον: παραλειφθέν, Δευτ. β΄ βδ. ᾿Ιωάννου (᾿Ιω. β΄ 1-
11).
12. Τρίτη. Μελετου ᾿Αντιοχεας (†381). ᾿Αντωνου (Β΄)
Κων/πλεως (†901), Χρστου νεομάρτυρος το κηπουρο
(†1748).
᾿Απστολος: παραλειφθείς, Κυρ. ιϛ΄ πιστ. (Β΄ Κορ. ϛ΄ 1-10)·
Εαγγέλιον: παραλειφθέν, Τρ. δ΄ βδ. ᾿Ιωάννου (᾿Ιω. ζ΄ 1-13).
13. Τετάρτη. Μαρτινιανο σου (ε΄ α.). ᾿Ακλα κα Πρι-
σκλλης, Ελογου ᾿Αλεξανδρεας (†607).
᾿Απστολος: μέρας, Τετ. ιζ΄ βδ. πιστ. (᾿Εφεσ. γ΄ 8-21)· Ε-
αγγέλιον: παραλειφθέν, Τετ. β΄ βδ. ᾿Ιωάννου (᾿Ιω. ε΄ 17-24).
14. Πέμπτη. Αξεντου σίου (†470). ᾿Αβραὰμ (ε΄ α.) κα
Μάρωνος (δ΄ α.) τν σων.
᾿Απστολος: μέρας, Πέμ. ιζ΄ βδ. πιστ. (᾿Εφεσ. δ΄ 14-17)·
Εαγγέλιον: παραλειφθέν, Πέμ. δ΄ βδ. ᾿Ιωάν. (᾿Ιω. η΄ 12-20).
15. Παρασκευή. ᾿Ονησμου ποστλου (†109). Εσεβου
σου (ε΄ α.), Μαωρος μάρτυρος, ᾿Ανθμου σίου (το Βα-
γιάνου) το ν Χίῳ (†1960).
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
12
᾿Απστολος: μέρας, Παρ. ιζ΄ βδ. πιστ. (᾿Εφεσ. δ΄ 17-25)·
Εαγγέλιον: παραλειφθέν, Παρ. ϛ΄ βδ. ᾿Ιωάν. (᾿Ιω. ιδ΄ 1-11).
16. Σάββατον. Παμφλου μάρτυρος (†307) κα τν σν
ατ. Φλαβιανο πατριάρχου Κωνσταντινουπλεως.
Η κολουθα το Σαββάτου μὲ ἀλληλούια ες τν ρθρον
(βλέπε μπροσθεν ες τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις §§45-51)
κα τὰ 8 νεκρώσιμα ελογητάρια. ᾿Απστολος: μέρας, Σαβ.
ιζ΄ βδ. πιστ. (Α΄ Κορ. ιδ΄ 20-25). Εαγγέλιον: μέρας, Σαβ. ιζ΄
βδ. Ματθ. (Ματθ. κε΄ 1-13).
17. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Θεοδρου μεγαλομάρτ.
το Τρωνος (†307). Μαριάμνης δελφς το ποστ.
Φιλίππου (α΄ α.), Μαρκιανο κα Πουλχερας τν εσεβν
βασιλέων, Θεοστηρκτου σου, Θεοδρου νεομάρτ. το ν
Μυτιλν (†1795). Ηχος δ΄, ωθινν δ΄.
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτκιον «᾿Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα,
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον «῾Ως ἀπαρχάς».
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ο προοιμιακς κα τ Ψαλτριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ναστάσιμα 6 κα τὰ
προσόμοια το γου ες 4, Δξα, το γου «Θείων
δωρεῶν», Κα νν, «῾Ο διὰ σὲ θεοπάτωρ».
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τ προκείμενον τς μέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ναστάσιμα, Δξα, το γου «Τὴν θεοδώ-
ρητον χάριν», Κα νν, «῍Ω θαύματος καινοῦ» (Παρακλη-
τική, Σαβ. σπέρας, ες τὰ πστιχα το β΄ χου).
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», Δξα,
«Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως», Κα νν, «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν».
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
13
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τν ν΄ ψαλμν τριαδικς
κανν το χου, τὰ τριαδικὰ «῎Αξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ.
κα πακο το χου.
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τν ξάψαλμον, ες τ «Θεὸς
Κύριος» τὰ ν τ σπεριν πολυτκια ς προεγράφησαν.
Ψαλτήριον κα μωμος.]
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ναστάσιμα, τς α΄ στιχολογίας μὲ θεοτο-
κίον «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον», κα τὰ τς β΄ στιχολογίας
μὲ τ θεοτοκίον ατν. Ελογητάρια. πακο, ο να-
βαθμο κα τ προκεμενον το χου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ωθινν (δ΄) μετὰ πάσης τς συνήθους τά-
ξεως ατο.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ναστάσιμος μετὰ τν ερμν ες 4, κα το
γου ες 4 μετὰ στχου «῞Αγιε τοῦ Θεοῦ»· π γ΄ δς
μεσδια καθσματα ς ν τ Μηναίῳ· φ᾿ ϛ΄ τ ναστάσιμον
κοντάκιον μετὰ το οκου κα τ συναξάριον.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ο ερμο «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου»· «Τὴν
τιμιωτέραν», «῞Απας γηγενής».
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «῞Αγιος Κύριος», τ δ΄ ναστάσιμον
«Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες», το γου «Τοῖς πᾶσι τὰ
χαρίσματα» κα τ θεοτοκον ατο «Ταῖς σαῖς ἀγκάλαις».
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ ναστάσιμα 4 κα το Μηναου
προσμοια 3 ες 4, ες στχους τὰ δο τελευταα α)
«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ», β) «Τοῖς ἁγίοις
τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος», Δξα, τ δ΄
ωθινν «῎Ορθρος ἦν βαθύς», Κα νν, «῾Υπερευλογημένη».
Δοξολογα μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
14
Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ντίφωνα [ τὰ τυπικὰ μετὰ μα-
καρισμν] (βλέπε μπροσθεν, γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ πολυτκια «Τὸ φαιδρὸν τῆς
ἀναστάσεως», «Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως» κα το ναο,
κοντάκιον «Προστασία τῶν χριστιανῶν».
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απστολος: –μετὰ προκειμένου το
χου– Κυρ. ιζ΄ πιστ., «῾Υμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος» (Β΄
Κορ. ϛ΄ 16-ζ΄ 1)· Εαγγέλιον: Κυρ. ιζ΄ Ματθ., «᾿Εξῆλθεν ὁ
᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος» (Μτθ. ιε΄ 21-28).
Ες τ ᾿Εξαιρέτως «῎Αξιον ἐστίν».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς», κα τὰ λοιπὰ
τς λειτουργίας ς συνήθως.
18. Δευτέρα. Λέοντος πάπα Ρμης (†461). ᾿Αγαπητο
πισκπου Σινάου το μολογητο (δ΄ α.).
᾿Απστολος: μέρας, Δευτ. λγ΄ βδ. πιστ. (Α΄ Πέτρ. β΄ 21-γ΄
9)· Εαγγέλιον: μέρας, Δευτ. ιϛ΄ βδ. Λουκ (Μρ. ιβ΄ 13-17).
19. Τρίτη. ᾿Αρχππου, Φιλμονος κα ᾿Απφας (α΄ αών).
Φιλοθέης σιομάρτυρος τς ᾿Αθηναας (†1589).
᾿Απστολος: μέρας, Τρ. λγ΄ βδ. πιστ. (Α΄ Πέτρ. γ΄ 10-22)·
Εαγγέλιον: μέρας, Τρ. ιϛ΄ βδ. Λουκ (Μρ. ιβ΄ 18-27).
Σημείωσις. Εἰς τοὺς ἑορτάζοντας τὴν ἁγίαν Φιλοθέην ναοὺς ἡ ἀκο-
λουθία ψάλλεται ἐκ τῆς ἰδιαιτέρας φυλλάδος αὐτῆς.
20. Τετάρτη. Λέοντος πισκπου Κατάνης († 780). Βησσα-
ρωνος σου, Πλωτνου σου.
᾿Απστολος: μέρας, Τετ. λγ΄ βδ. πιστ. (Α΄ Πέτρ. δ΄ 1-11)·
Εαγγέλιον: μέρας, Τετ. ιϛ΄ βδ. Λουκ (Μρ. ιβ΄ 28-38).
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
15
21. Πέμπτη. Τιμοθέου σου το ν Συμβλοις (θ΄ α.). Ε-
σταθου ᾿Αντιοχεας (†360), Ζαχαρου ᾿Ιεροσολμων (†633),
᾿Ιωάννου Κωνσταντινουπλεως το π σχολαστικν (†577).
᾿Απστολος: μέρας, Πέμ. λγ΄ βδ. πιστ. (Α΄ Πέτρ. δ΄ 12-ε΄
5)· Εαγγέλιον: μέρας, Πέμ. ιϛ΄ βδ. Λουκ (Μρ. ιβ΄ 38-44).
22. Παρασκευή. Η ερεσις τν . λειψάνων τν γων
μαρτρων τν ν τος Εγενου (†395-423).
᾿Απστολος: μέρας, Παρ. λγ΄ βδ. πιστ. (Β΄ Πέτρ. α΄ 1-10)·
Εαγγέλιον: μέρας, Παρ. ιϛ΄ βδ. Λουκ (Μρ. ιγ΄ 1-9).
23. Σάββατον. Πολυκάρπου ερομάρτυρος πισκπου
Σμρνης (†166).
Η κολουθα το Σαββάτου μὲ ἀλληλούια ες τν ρθρον
(βλέπε μπροσθεν ες τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις §§45-51)
κα τὰ 8 νεκρώσιμα ελογητάρια. ᾿Απστολος: μέρας, Σαβ.
λγ΄ βδ. πιστ. (Β΄ Τιμ. β΄ 11-19)· Εαγγέλιον: μέρας, Σαβ. ιϛ΄
βδ. Λουκ (Λκ. ιη΄ 2-8).
24. † ΚΥΡΙΑΚΗ (ΙϚ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑ-
ΡΙΣΑΙΟΥ. ᾿Ιωάννου προφτου, προδρμου κα βαπτιστο
π τ μνείᾳ τς α΄ κα β΄ ερέσεως τς τιμας κεφαλς ατο
(452). Ηχος πλ. α΄· ωθινν ε΄. (Πρβλ. Τ.Μ.Ε., 10 Φεβρ. §§3-5.)
῎Αρχεται τὸ Τριῴδιον
Σημείωσις. Ἀπὸ σήμερον ἄρχονται συμψαλλόμενοι οἱ ἐν τῷ λειτουρ-
γικῷ βιβλίῳ τοῦ Τριῳδίου περιεχόμενοι ὕμνοι. ῎Εν τισι ναοῖς πρὸ τῆς ἐ-
νάρξεως τοῦ ἑσπερινοῦ τίθεται ὑπὸ τὴν ἐν τῷ τέμπλῳ εἰκόνα τοῦ Χρι-
στοῦ ἐπὶ ηὐτρεπισμένου σκίμποδος τὸ λειτουργικὸν βιβλίον τοῦ Τριῳ-
δίου, ἔνθα μεταβαίνει ὁ πρωτοψάλτης (ἐκπροσωπῶν τοὺς ἐν τοῖς ἀναλο-
γίοις ὑπηρετοῦντας), βάλλει πρὸ τῆς εἰκόνος μετανοίας 3, ἀσπάζεται
αὐτήν, λαμβάνει μετὰ χεῖρας τὸ Τριῴδιον καὶ ἀσπάζεται αὐτό, ποιεῖ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
16
πάλιν μετανοίας μικρὰς 3 καὶ ἀπέρχεται μετὰ τοῦ Τριῳδίου εἰς τὴν
οἰκείαν θέσιν αὐτοῦ.
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτκια «᾿Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα,
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον «῾Ως ἀπαρχάς».
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. προοιμιακς κα τ Ψαλτριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ναστάσιμα 4, τὰ διμελα
το Τριδου «Μὴ προσευξώμεθα» (δίς) κα «Φαρισαῖος κε-
νοδοξίᾳ» (παξ), κα προσμοια το Προδρμου 3 «Χαίροις
ἡ ἱερὰ κεφαλὴ» κ.λπ., Δξα, «Παντοκράτορ Κύριε», Κα νν,
τ α΄ θεοτοκίον το χου «᾿Εν τῇ ᾿Ερυθρᾷ θαλάσσῃ».
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τ προκείμενον τς μέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ναστάσιμα, Δξα, τ διμελον το
Προδρμου «῾Η τῶν θείων ἐννοιῶν», Κα νν, το Τριδου
«Βεβαρημένων τῶν ὀφθαλμῶν μου».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τὸν συνάναρχον Λόγον», Δξα, το
Προδρμου «᾿Εκ γῆς ἀνατείλασα», Κα νν, «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος
ἀπόκρυφον».
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τν ν΄ ψαλμν τριαδικς
κανν το χου, [ετα ψάλλε, ε βολει, Δξα, τ ες τν
στχον τν ανων διμελον το Προδρόμου «῾Η πρῴην ἐπὶ
πίνακι», Κα νν, θεοτοκον «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος...
μετὰ τοῦ προδρόμου»], τὰ τριαδικὰ «῎Αξιον ἐστί»· τρισάγιον
κ.λπ. κα τὰ κατανυκτικὰ τροπάρια «᾿Ελέησον ἡμᾶς, Κύριε»
κ.λπ. [ὰν μως ψάλη τ διμελον το γου, ντ᾿ ατν
λέγεται τ πολυτκιον «᾿Εκ γῆς ἀνατείλασα»].
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
17
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τν ξάψαλμον, ες τ «Θεὸς Κύ-
ριος» τὰ ν τ σπεριν πολυτκια. [Τ Ψαλτριον κα
πολυέλεος.]
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ναστάσιμα τς α΄ στιχολογίας (λλ᾿ ες
τ Κα νν τ θεοτοκίον το ναστασίμου πολυτικίου
«Χαῖρε, πύλη Κυρίου»)· ετα τὰ ναστάσιμα τς β΄
στιχολογίας μετὰ το θεοτοκίου ατν· ες δὲ τν γ΄ στιχο-
λογίαν τ κάθισμα το Μηναίου «᾿Αναδοθεῖσα ὡς χρυσός»,
Δόξα, τ μετὰ τν πολυέλεον «Ὁ Ἡρῴδης Πρόδρομε», Κα
νν, τ θεοτοκον «Μωυσῆς ἑώρακεν». Ελογητάρια.
πακο, ο ναβαθμο κα τ προκεμενον το χου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ωθινν (ε΄) μετὰ τς τάξεως ατο, μετὰ δὲ
τν ν΄ ψαλμν τὰ διμελα Δξα, «Τῆς μετανοίας», Κα νν,
«Τῆς σωτηρίας» κα ες τν στχον «᾿Ελέησόν με, ὁ Θεός»,
«Τὰ πλήθη».
ΚΑΝΟΝΕΣ, ναστάσιμος, το Τριδου κα το
Προδρμου· π γ΄ δς τ ναστάσιμον κοντάκιον μετὰ
το οκου, τὰ μεσδια καθσματα το Τριδου «Ταπείνω-
σις ὕψωσε κατῃσχυμμένον» κα τ τερον «Ταπείνωσις
ὕψωσε πάλαι τελώνην», Δξα, τ το Προδρμου «῾Ως ἐν
ταμείῳ» μετὰ το θεοτοκου ατο «Τὸ προσταχθέν»· φ᾿ ϛ΄
τ κοντάκιον μετὰ το οκου το Τριδου κα τὰ συνα-
ξάρια Μηναου κα Τριδου.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ο ερμο το Τριδου «῾Ως ἐν ἠπείρῳ πε-
ζεύσας»· «Τὴν τιμιωτέραν», κα ερμς «Θεὸν ἀνθρώποις
ἰδεῖν ἀδύνατον».
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «῞Αγιος Κύριος», τ ε΄ ναστάσιμον
«῾Η ζωὴ καὶ ὁδός», το Τριδου «῾Υψηγορίαν φύγωμεν»,
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
18
το Προδρμου «Λαμπροφανὴς ἀνέτειλε» κα τ μοιον
θεοτοκον ατο «Ψυχαγωγεῖται, πάναγνε».
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ναστάσιμα 3, το Τριδου
διμελα 2 (κατὰ προτίμησιν τὰ το γ΄ χου ς μ ψαλέντα
ν τ σπεριν), κα προσμοια το Προδρμου 3 «῎Ηνοιξε
προπύλαια» κ.λπ., ες στχους τὰ δο τελευταα α) «᾿Εκεῖ
ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυίδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ
μου», β) «Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ᾿
αὐτόν»· Δξα, το Τριδίου «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι», Κα
νν, «῾Υπερευλογημένη». Δοξολογα μεγάλη, «Ἀναστὰς ἐκ
τοῦ μνήματος» ( «Σήμερον σωτηρία»).
Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ντίφωνα [ τὰ τυπικά, ες δὲ
τος μακαρισμος τὰ τροπάρια το χου ες 4 κα ϛ΄ δ
το Τριδίου ες 4].
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ πολυτκια «Τὸν συνάναρχον
Λόγον», «᾿Εκ γῆς ἀνατείλασα» κα το ναο, κοντάκιον το
Τριδου «Φαρισαίου φύγωμεν».
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απστολος: –μετὰ το ν τ μηνολογίῳ
(24 Φεβρ.) προκειμένου– το Προδρμου, Κυρ. ιε΄ πιστ., «῾Ο
Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι» (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15)·
Εαγγέλιον: Κυρ. ιϛ΄ Λουκ, «῎Ανθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς
τὸ ἱερόν» (Λκ. ιη΄ 10-14).
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς», κα τὰ λοιπὰ
τς λειτουργίας ς συνήθως.
Εἴδησις. Τὴν Τετάρτην καὶ τὴν Παρασκευὴν τῆς παρούσης ἑβδομά-
δος, ἥ τις καὶ «προφωνήσιμος» καλεῖται, «καὶ διὰ κρέατος ἀκινδύνως
καταλύομεν» (Θεόδωρος Βαλσαμῶν).
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
19
25. Δευτέρα. Ταρασου Κωνσταντινουπόλεως (784-806).
Ρηγνου ερομ. πισκόπου Σκοπέλου (†335), ᾿Αλεξάνδρου
μάρτυρος το ν Θρκ.
Διὰ τὰς ν καθημεριν κολουθίας μετὰ Παρακλητικς
βλέπε μπροσθεν ες τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις (§§1-30).
᾿Απστολος: μέρας, Δευτ. λδ΄ βδ. πιστ. (Β΄ Πέτρ. α΄ 20-β΄ 9)·
Εαγγέλιον: μέρας, Δευτ. ιζ΄ βδ. Λουκ (Μρ. ιγ΄ 9-13).
26. Τρίτη. Πορφυρου πισκπου Γάζης (†420). Φωτεινς
μάρτυρος τς Σαμαρετιδος, Θεοκλτου κα λοιπν
μαρτρων, ᾿Ιωάννου νεομάρτυρος το ν Κων/πλει (†1575).
᾿Απστολος: μέρας, Τρ. λδ΄ βδ. πιστ. (Β΄ Πέτρ. β΄ 9-22)·
Εαγγέλιον: μοως, Τρ. ιζ΄ βδ. Λουκ (Μρ. ιγ΄ 14-23).
27. Τετάρτη. Προκοπου το Δεκαπολτου († η΄ α.). Στε-
φάνου το γηροκμου.
᾿Απστολος: μέρας, Τετ. λδ΄ βδ. πιστ. (Β΄ Πέτρ. γ΄ 1-17)·
Εαγγέλιον: μέρας, Τετ. ιζ΄ βδ. Λουκ (Μρ. ιγ΄ 謗[_8d>_24-31).
28. Πέμπτη. Βασιλεου σου το μολογητο (†750).
Προτερίου ερομάρτυρος ρχιεπ. λεξανδρείας (†457), Κυ-
ράννης νεομάρτυρος τς ν Θεσσαλονκ (†1751).
Συμφώνως μὲ σημείωσιν τοῦ Μηναίου, ἐν τοῖς ἀποδείπνοις ψάλλεται
ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Κασσιανοῦ τοῦ ῾Ρωμαίου (29 Φεβρουαρίου),
ἐπειδὴ τὸ ἔτος δὲν εἶναι δίσεκτον.
᾿Απόστολος: μέρας, Πέμ. λδ΄ βδ. πιστ. (Α΄ ᾿Ιωάν. α΄ 8-β΄
6)· Εαγγέλιον: μέρας, Πέμ. ιζ΄ βδ. Λουκ (Μρ. ιγ΄ 31-ιδ΄ 2).
(δημοσίευσις 23/9/2012)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
20
****
Σημείωσις. τὸ παρὸν συντάσσεται ὑπὸ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου καὶ
παρέχεται διὰ προσωπικὴν χρῆσιν τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ διαδικτυακοῦ
τόπου τῆς «Συμβολῆς» (http://www.symbole.gr). προσφέρεται δὲ εὐχαρί-
στως καὶ εἰς τὸν «ἐν ᾿Αθήναις σύλλογον μουσικοφίλων Κωνσταντινουπό-
λεως», κατόπιν ἐπικοινωνίας μετὰ τοῦ προέδρου τοῦ συλλόγου κ. Στα-
ματίου Κίσσα, διὰ νὰ χρησιμεύσῃ διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς ἱστοσελίδος τοῦ
συλλόγου, ὕστερον ἀπὸ τὰς ἀναγκαίας ἀλλαγὰς ποὺ θὰ ἐπιφέρουν οἱ
συνεργάται αὐτοῦ.__