29 Δεκεμβρίου 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013....TΥΠΙΚΟΝ


1
ΜΗΝ Ι Α ΝΟ Υ Α Ρ Ι Ο Σ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα καὶ μίαν
῾Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14
1. Τρίτη. † Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Και-
σαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου (†379).
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «῾Η γέννησίς σου, Χριστέ»· κον-
τάκιον «῾Η παρθένος σήμερον»· ἀπόλυσις «῾Ο ἐν σπηλαίῳ
γεννηθείς...»
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Eἰς τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα» τῆς ἑορτῆς
«Συγκαταβαίνων ὁ σωτὴρ» (δὶς) καὶ «Οὐκ ἐπῃσχύνθη»
(ἅπαξ), καὶ τοῦ ἁγίου Βασιλείου 3 προσόμοια «῾Ο ἐπωνύμως
κληθεὶς» κ.λπ., Δόξα, τοῦ ἁγίου «Σοφίας ἐραστής», Καὶ νῦν,
τῆς ἑορτῆς «Συγκαταβαίνων ὁ σωτήρ».
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ
ἀναγνώσματα .
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου μετὰ στίχων εἰς τὰ 2
τελευταῖα: α) «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη
Εἰς τὰς ἑορτασίμους ἡμέρας μετὰ τὴν εἴσοδον (καὶ τὰ ἀναγνώσματα) τοῦ
ἑσπερινοῦ προβλέπεται συχνάκις ἡ τέλεσις λιτῆς, ὑπάρχουν δὲ καὶ στιχηρὰ ἰδι-
όμελα δι᾿ αὐτήν· εἰς τοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς ὅμως εἴθισται νὰ μὴ τελῆται λιτὴ ἐν
τῷ ἑσπερινῷ, τὰ δὲ ἰδιόμελα αὐτῆς νὰ ψάλλωνται τὸ πρωὶ εἰς τὸ μεσονυκτικόν,
κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Τ.Μ.Ε..
τῆς καρδίας μου σύνεσιν», β) «Στόμα δικαίου μελετήσει σο-
φίαν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν», Δόξα, τοῦ ἁγίου
«῾Ο τὴν χάριν τῶν θαυμάτων», Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Οὐκ ἐπῃ-
σχύνθη».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν», Δόξα, Καὶ νῦν, «Μορ-
φὴν ἀναλλοιώτως».
ΑΠΟΛΥΣΙΣ «῾Ο ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ σαρκὶ περιτμηθῆναι κα-
ταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς
Θεὸς ἡμῶν».
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν τὰ στιχηρὰ ἰδι-
όμελα τῆς λιτῆς, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, τρισάγιον κ.λπ. καὶ τὸ
ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς «Μορφὴν ἀναλλοιώτως».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ-
ριος» ἀπολυτίκια «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν», Δόξα, τὸ αὐτό, Καὶ
νῦν, «Μορφὴν ἀναλλοιώτως».
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἶτα τὸ α΄ ἀντίφωνον τῶν
ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου, καὶ τὸ ἀποστολικὸν προκείμενον
(Τ.Μ.Ε. 1η Ἰαν. §2) «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος
αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ»
μετὰ στίχου «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ
χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα».
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ὄρθρου, «῾Ο μὴ εἰσερχόμενος» (ζήτει τῇ 13ῃ
Νοεμβρίου)· ὁ ν΄ ψαλμὸς χῦμα, Δόξα, «Ταῖς τοῦ ἱεράρχου»,
Καὶ νῦν, «Ταῖς τῆς Θεοτόκου», ὁ στίχος «Ἐλέησόν με, ὁ Θε-
ός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου» καὶ τὸ ἰδιόμελον «᾿Εξεχύθη ἡ χά-
ρις ἐν χείλεσί σου».
ΚΑΝΟΝΕΣ, τῆς ἑορτῆς (μετὰ τῶν εἱρμῶν) μετὰ στίχου «Δό-
ξα σοι, ὁ Θεὸς» καὶ τοῦ ἁγίου μετὰ στίχου «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ»·
ἀπὸ γ΄ καὶ ϛ΄ ᾠδῆς ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ διπλαῖ* «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα» καὶ
«Στείβει θαλάσσης». Εἶτα ψάλλεται ἡ θ΄ ᾠδὴ ἀμφοτέρων τῶν
κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων, καὶ ἐν τέλει οἱ δύο εἱρμοὶ
τῆς θ΄ ᾠδῆς «[Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν...] ᾿Απο-
ρεῖ πᾶσα γλῶσσα» καὶ «[Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρω-
σαμένην...] ῍Ω τῶν ὑπὲρ νοῦν».
Ἐξαποστειλάρια, αἶνοι κ.λπ. ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Δοξολογία
μεγάλη, καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Μορφὴν ἀναλλοιώτως».
Εἰς τὴν λειτουργίαν. ᾿Αντίφωνα τὰ τῆς ἑορτῆς.
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ
Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς, ψάλλοντάς σοι ἀλληλούια».
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Μορφὴν ἀναλλοιώ-
τως», «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ· κοντάκιον «῾Ο
τῶν ὅλων Κύριος» (ζήτει μετὰ τὴν γ΄ ᾠδήν). Τρισάγιον.
* Αἱ διπλαῖ καταβασίαι ψάλλονται ὑπὸ ἀμφοτέρων τῶν χορῶν ὡς ἀκο-
λούθως· ᾿ῼδὴ α΄ δεξιός, ἰαμβικὴ α΄ ἀριστερός.
᾿ῼδὴ γ΄ δεξιός, ἰαμβικὴ γ΄ ἀριστερός, τέλος δεξιός.
᾿ῼδὴ δ΄ ἀριστερός, ἰαμβικὴ δ΄ δεξιός, τέλος ἀριστερός.
᾿ῼδὴ ε΄ δεξιός, ἰαμβικὴ ε΄ ἀριστερός, τέλος δεξιός.
᾿ῼδὴ ϛ΄ ἀριστερός, ἰαμβικὴ ϛ΄ δεξιός, τέλος ἀριστερός.
᾿ῼδὴ ζ΄ δεξιός, ἰαμβικὴ ζ΄ ἀριστερός, τέλος δεξιός.
᾿ῼδὴ η΄ ἀριστερὸς μετὰ τοῦ «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν...», ἰαμβικὴ η΄ δεξιός.
᾿ῼδὴ θ΄ δεξιός, ἰαμβικὴ θ΄ ἀριστερός.
῾Απλούστερον· ἂς ἐνθυμῶνται οἱ ψάλλοντες ὅτι εἰς τοὺς εἱρμοὺς τοῦ α΄ κανό-
νος ὁ δεξιὸς ψάλλει τοὺς ἔχοντας περιττὸν ἀριθμὸν εἱρμοὺς (α΄, γ΄, ε΄, ζ΄, θ΄ ᾠδῶν)
καὶ ὁ ἀριστερὸς ὡσαύτως τοὺς ἔχοντας ἄρτιον ἀριθμόν (δ΄, ϛ΄ καὶ η΄ ᾠδῶν), εἰς
δὲ τοὺς εἱρμοὺς τοῦ β΄ κανόνος συμβαίνει τοὐναντίον.
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απόστολος: 1ης ᾿Ιαν., «Βλέπετε μή τις
ὑμᾶς ἔσται» (Κολ. β΄ 8-12)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, «῾Υπέστρεψαν
οἱ ποιμένες» (Λουκ. β΄ 20-21, 40-52).
Καθεξῆς ἡ λειτουργία τοῦ μεγάλου Βασιλείου. Εἰς τὸ
᾿Εξαιρέτως «᾿Επὶ σοὶ χαίρει». [Κατὰ τὸ Τ.Μ.Ε., εἰς τὰ δίπτυ-
χα, μετὰ τὸ «᾿Εν πρώτοις μνήσθητι», λέγεται τὸ παρὸν μεγα-
λυνάριον τοῦ ἁγίου·
Τὸν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, μύστην τοῦ Δεσπότου,
τὸν φωστῆρα τὸν φαεινόν, τὸν ἐκ Καισαρείας καὶ Καππαδό-
κων χώρας, Βασίλειον τὸν μέγαν, πάντες τιμήσωμεν.]
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε»· ἀντὶ τοῦ Εἴδομεν τὸ φῶς «Μορ-
φὴν ἀναλλοιώτως». Ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ ἑσπερινῷ.
᾿Ακολουθία τῆς δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους
Μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», ἀπολυτίκια:
τῆς ἑορτῆς «Μορφὴν ἀναλλοιώτως»,
καὶ τοῦ ἁγίου «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν»,
κοντάκιον τῆς ἰνδίκτου, ἦχος δ΄, πρὸς τὸ «῾Ο ὑψωθείς»,
«῾Ο τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ δεσπότης, ׀ Θεὲ τῶν ὅλων
ὑπερούσιε ὄντως, ׀ τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον ׀ σῴ-
ζων τῷ ἐλέει σου τῷ ἀπείρῳ, οἰκτίρμον, ׀ πάντας τοὺς λα-
τρεύοντας σοὶ τῷ μόνῳ δεσπότῃ ׀ καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ·
Λυτρωτά, ׀ εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον».
Εὐθὺς ἡ δοξολογία (ἐπιλογὴ στίχων), μεθ᾿ ἣν αἱ ἑξῆς αἰτή-
σεις τῆς ἐκτενοῦς, τῶν χορῶν ψαλλόντων ἐκ περιτροπῆς ἀνὰ
ἓν τριπλοῦν «Κύριε, ἐλέησον», ἐξαιρέσει τῆς ἕκτης αἰτήσεως
«ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι», μεθ᾿ ἣν ψάλλουν αὐτὸ ἀνὰ δέκα
ἀμοιβαδὸν τετράκις, πραείᾳ τῇ φωνῇ.
«᾿Ελέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός...»
«῎Ετι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν...»
«῎Ετι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν...»
«῎Ετι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρ-
χῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κράτει ἡμῶν, τοῦ κατὰ
ξηράν, θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ καὶ
ὑπὲρ τοῦ Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἐπὶ πλέον συνεργῆσαι καὶ
κατευοδῶσαι αὐτοὺς ἐν πᾶσιν».
«῎Ετι δεόμεθα ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρ-
πῶν τῆς γῆς, καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆ-
ναι τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου».
«῎Ετι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν ἐκκλη-
σίαν...»
«῎Ετι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι...»
«Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχήν:
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐ-
ξουσίᾳ θέμενος, ὁ ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος καὶ ἐπέκεινα
παντὸς χρόνου νοούμενός τε καὶ ὑπάρχων, ὁ πάσης ἐκτὸς με-
ταβολῆς τε τῶν ὄντων καὶ ἀλλοιώσεως, ὁ τὸν πάντα χρόνον
τόν τε γεγονότα τόν τε ὄντα καὶ τὸν ἐσόμενον πληρῶν, ὁ ἐν
τῇ ἀφάτῳ σου μακροθυμίᾳ καταξιώσας ἡμᾶς εἰς νέον ἐνιαυ-
τὸν τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητός σου εἰσελθεῖν, αὐτός, παν-
άγαθε Δέσποτα, τὴν εἴσοδον ταύτην τῇ θείᾳ σου χάριτι εὐ-
λόγησον· ὄμβρους εἰρηνικοὺς πρὸς καρποφορίαν τῇ γῇ δώ-
ρησαι· τοὺς ἀέρας ὑγιεινοὺς καὶ εὐκράτους ἀνθρώποις τε
καὶ κτήνεσι κατασκεύασον· δὸς ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ
βεβαίᾳ τὸν κύκλον αὐτοῦ διελθεῖν, τῷ στεφάνῳ τῆς δόξης
τῶν ἀρετῶν κοσμουμένους, τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου εὐσχη-
μόνως ὡς ἐν ἡμέρᾳ καλῶς ὁδεύοντας· τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν ἔθνος
τῇ δυνάμει σου κραταίωσον· τὴν νεότητα παιδαγώγησον· τὸ
γῆρας περικράτησον· τοὺς ὀλιγοψύχους παραμύθησον· τοὺς
ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε· τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγα-
γε καὶ σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου ᾿Εκκλησίᾳ, ἣν τῇ θείᾳ σου χάρι-
τι καλῶς διαφύλαξον· λάλησον ἀγαθὰ ἐν ταῖς καρδίαις τῶν
ἀρχόντων ἡμῶν, ἐνίσχυσον καὶ ἐνδυνάμωσον αὐτούς τε καὶ
τὸν φιλόχριστον ἡμῶν στρατόν· ἐλθέτω ἐφ᾿ ἡμᾶς, Κύριε, ἡ
βασιλεία σου, βασιλεία ἀγάπης, χρηστότητος, δικαιοσύνης
καὶ εἰρήνης, καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδί-
ᾳ ὑμνεῖν σε καὶ δοξάζειν σε τὸν ἐν Τριάδι ἄναρχον καὶ αἰώ-
νιον Θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
῾Ο χορὸς «᾿Αμήν», ὁ ἱερεὺς τὴν ἀπόλυσιν, ὡς εἰς τὸν ἑσπε-
ρινόν, καὶ τὸ «Δι᾿ εὐχῶν».
Εἰδήσεις. 1. ᾿Απὸ τῆς ἑσπέρας τῆς σήμερον λέγονται εἰς πάσας τὰς
τακτικὰς ἀκολουθίας οἱ εἰς τὸ Μηναῖον εὑρισκόμενοι προεόρτιοι ὕμνοι
τῶν Φώτων, οἵ τινες ἀναπληροῦν ἐν ταῖς καθημεριναῖς τοὺς ὕμνους τῆς
Παρακλητικῆς, δι᾿ ὃ καὶ σχολάζει αὕτη μέχρι τῆς 14ης τοῦ μηνὸς πλὴν
τῶν Κυριακῶν.
2. Εἰς τοὺς ἑσπερινοὺς τῶν προεορτίων ἡμερῶν ψάλλονται μετὰ τὸ
«Νῦν ἀπολύεις» οἱ διὰ τὰ ἀπόδειπνα κανόνες τοῦ Μηναίου (βλέπε
Τ.Μ.Ε., Δεκ. 25 §23), μεθ᾿ οὓς λέγεται τὸ τρισάγιον.
3. Διὰ τὰς ἀκολουθίας τῶν προεορτίων καὶ τῶν μεθεόρτων καθημερι-
νῶν βλέπε ἔμπροσθεν εἰς τὰς «γενικὰς τυπικὰς διατάξεις» §§52-63. 4. Ἀπὸ 2 μέχρι 5 ᾿Ιανουαρίου, ἐὰν ἑορτάζεται ἅγιος, ψάλλονται κα-
ταβασίαι οἱ εἱρμοὶ τοῦ α΄ κανόνος τῶν Θεοφανείων «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε
πυθμένα», εἰς δὲ τὴν θ. λειτουργίαν (καὶ εἰς τὰς ὥρας μετὰ τὸ τρισάγιον)
ψάλλεται τὸ προεόρτιον κοντάκιον «᾿Εν τοῖς ῥείθροις σήμερον».

2. Τετάρτη (προεόρτια τῶν Φώτων). Σιλβέστρου ῾Ρώμης
(†335)· Θεαγένους (†320), Θεοπίστου, Σεργίου καὶ Θεοπέμ-
πτου μαρτύρων, Κοσμᾶ (Α΄) Κων/πόλεως.
᾿Απόστολος: ἡμέρας, Τετ. λα΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἰακ. α΄ 1-18)· Εὐ-
αγγέλιον προεόρτιον, Πέμπτης διακαιν. (᾿Ιω. γ΄ 1-15).

3. Πέμπτη (προεόρτια τῶν Φώτων). Μαλαχίου προφήτου
(περὶ τὸ 450 π.Χ.), Γορδίου μάρτυρος.
᾿Απόστολος παραλειφθείς, Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων,
«Νῆφε ἐν πᾶσι» (Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8)· Εὐαγγέλιον ὁμοίως, Κυρια-
κῆς πρὸ τῶν Φώτων, «᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ»
(Μρ. α΄ 1-8).
Σημείωσις. Τὰ ἀνωτέρω ἀναγνώσματα ὁρίζονται ὡς μὴ ἀναγνωσθέν-
τα εἰς τὴν Κυρ. 30 Δεκεμβρίου 2012· ἂν ὅμως κάπου ἀνεγνώσθησαν,
τότε· ᾿Απόστολος ἡμέρας, Πέμ. λα΄ ἑβδ. ἐπ. (Ἰακ. α΄ 19-27)· Εὐαγγέλιον
προεόρτιον, τὸ διὰ τὴν 4ην Ἰαν., Δευτ. διακαιν. (Ἰω. α΄ 18-28).

4. Παρασκευή (προεόρτια τῶν Φώτων). Σύναξις τῶν
ἁγίων 70 ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου.
Ἡ ἀκολουθία τῆς ἡμέρας ψάλλεται κατὰ τὴν ἐν τῷ Μη-
ναίῳ τάξιν. Εἰς τὸν ἑσπερινὸν μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις» συν-
άπτεται ὁ κανὼν τοῦ ἀποδείπνου (μετὰ τῶν εἱρμῶν αὐτοῦ).
Εἰς τὸν ὄρθρον μετὰ τὰ ἀπόστιχα, τὸ τρισάγιον κλπ. καὶ τὸ
ἀπολυτίκιον «῾Ετοιμάζου, Ζαβουλὼν» (ἅπαξ) λέγεται ἡ (με-
γάλη) ἀπόλυσις. Ἐν συνεχείᾳ ψάλλονται αἱ
Μεγάλαι ὧραι (βλέπε ταύτας μετὰ τὸν ὄρθρον τῆς 5ης
Ἰαν.). Εἰς τὴν α΄ ὥραν «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», τρισάγιον κ.λπ.,
αἱ δὲ λοιπαὶ ὧραι ἄρχονται ἀπὸ τοῦ «Δεῦτε προσκυνήσω-
μεν», καθὼς ἐπισυνάπτονται εὐθὺς μετὰ τὴν εὐχὴν τῆς προη-
γουμένης ὥρας. Ἡ ἀκολουθία αὐτῶν ὡς ἔχει εἰς τὸ Μηναῖον
(Τυπικὸν 6ης Ἰαν., §1), ἀλλὰ σήμερον ἀντὶ τοῦ «᾿Απεστρέ-
φετο ποτὲ» λέγεται τὸ ἀπολυτίκιον «Ἑτοιμάζου, Ζαβουλών».
Ἐν ᾧ ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα τῆς γ΄, τῆς ϛ΄ καὶ τῆς θ΄ ὥρας, ὁ
διάκονος θυμιᾷ [προπορευομένου λαμπαδούχου] τὸν ναὸν
καὶ τὸν λαὸν μετὰ θυμιατοῦ («κατζίου»).
Ὥρα θ΄. Μετὰ τὰ δύο πρῶτα ἰδιόμελα τῆς ὥρας ὁ α΄ χορὸς
ψάλλει εἰς ἦχον πλ. α΄ Δόξα Πατρί, ὁ β΄ Καὶ νῦν, καὶ ὁ ἀνα-
γνώστης ἱστάμενος εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ ἀναγινώσκει εὐ-
λαβῶς καὶ κατὰ τὸ ὕφος τοῦ Ἀποστόλου ὁλόκληρον τὸ δοξα-
στικὸν «Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην» (ὁ πρῶτος στίχος
«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην...» καὶ τὸ ἐν τέλει ἡμιστίχιον
«Καὶ δεῦρο στῆθι μεθ᾿ ἡμῶν» ἐπαναλαμβάνονται τρίς, οἱ δὲ
λοιποὶ στίχοι λέγονται ἅπαξ), καὶ εἶτα ψάλλουν τὸ αὐτὸ δο-
ξαστικὸν οἱ χοροὶ ἐναλλὰξ κατὰ στίχον. Εἶτα ἡ Προφητεία,
ὁ ᾿Απόστολος, τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὰ λοιπά. Μετὰ τὴν εὐχὴν
«Δέσποτα Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ» συνήθως παραλείπονται ἐν
ταῖς ἐνορίαις τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρισμοί, καὶ εὐθὺς γίνεται
(μικρὰ) ἀπόλυσις, μ ὴ ἐ π ι τ ε λ ο υ μ έ ν η ς σήμερον λειτουρ-
γίας.
Ἐν τῇ τραπέζῃ κατάλυσις εἰς πάντα.

5. Σάββατον πρὸ τῶν Φώτων. Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ
μαρτύρων (†305), Συγκλητικῆς ὁσίας (†350).
Ἡ ἀκολουθία τῆς ἡμέρας ψάλλεται κατὰ τὴν ἐν τῷ Μηναί-
ῳ τάξιν. Εἰς τὸν ἑσπερινὸν μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις» συνάπτε-
ται ὁ κανὼν τοῦ ἀποδείπνου «Κύριε Θεέ μου» (μετὰ τῶν
εἱρμῶν αὐτοῦ)· ἐν τέλει πάλιν ὁ εἱρμὸς τῆς θ΄ ᾠδῆς «Μὴ ἐπο-
δύρεσθε μάτην», τρισάγιον κ.λπ. καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «᾿Απε-
στρέφετο ποτὲ» ἅπαξ.
Εἰς τὸν ὄρθρον. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» τὸ ἀπολυτίκιον
«᾿Απεστρέφετο ποτέ», Δόξα, Καὶ νῦν, τὸ αὐτό· καθίσματα, ὁ
ν΄ ψαλμὸς χῦμα, κανόνες καὶ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἀντὶ καταβασιῶν* ψάλλονται οἱ ἐν τῷ Μηναίῳ εἱρμοὶ τῆς γ΄,
ϛ΄, καὶ η΄ ᾠδῆς εἰς τὴν τάξιν αὐτῶν· «Τὴν τιμιωτέραν», ὁ
εἱρμὸς τῆς θ΄ «Τὴν ὑπὲρ φύσιν μητέρα» καὶ τὸ «῎Αξιον ἐ-
στίν»· ἐξαποστειλάρια καὶ στιχηρὰ εἰς τοὺς αἴνους ὡς ἐν τῷ
Μηναίῳ· «Σοὶ δόξα πρέπει» καὶ ἡ δοξολογία χῦμα· εἰς τὸν
στίχον τῶν αἴνων ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ· «᾿Αγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖ-
σθαι», τρισάγιον κλπ. καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «᾿Απεστρέφετο πο-
τὲ» ἅπαξ.
Εἰς τὴν λειτουργίαν. ᾿Αντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τὰ «συνή-
θη» (Γενικαὶ τυπ. διατάξεις §29)· μετὰ τὴν εἴσοδον ἀπολυτί-
κια «᾿Απεστρέφετο ποτὲ» καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «᾿Εν τοῖς
ῥείθροις σήμερον»· ᾿Απόστολος: Σαββάτου πρὸ τῶν Φώτων,
«Οἱ καλῶς διακονήσαντες» (Α΄ Τιμ. γ΄ 13-δ΄ 5)· Εὐαγγέλιον:
ὁμοίως, «Παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστής» (Μτθ. γ΄ 1-6),
* Τὸ Τ.Μ.Ε. (τυπικὸν 6ης Ἰαν. §22) ὁρίζει μὲν ἐνταῦθα καταβασίας καὶ δοξο-
λογίαν μεγάλην, ἀλλὰ ἡ διάταξις αὕτη ἀντιφάσκει πρὸς ἑπομένην διάταξιν (§31),
ἔνθα ὀρθῶς ὁρίζει τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Σαββάτου πρὸ τῶν Φώτων ἄνευ καταβα-
σιῶν καὶ μετὰ δοξολογίας μικρᾶς. Ἄνευ καταβασιῶν ὁρίζει ὡσαύτως καὶ εἰς τὰς
ἀντιστοίχους περιπτώσεις τῶν Χριστουγέννων (25 Δεκ. §§24 καὶ 32· παράβαλε
Προθεωρίαν §§27 καὶ 34, καὶ τὴν Διάταξιν τῆς καθ᾿ ἡμέραν ἀκολουθίας §2).
καὶ καθεξῆς ἡ θ. λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου· «῎Αξιον
ἐστί»· κοινωνικὸν «᾿Αγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ· τοῖς
εὐθέσι πρέπει αἴνεσις· ἀλληλούια».
ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ. Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχὴν ψάλ-
λονται τὰ ἰδιόμελα «Φωνὴ Κυρίου» καὶ τελεῖται ὑπὸ τοῦ
λειτουργοῦντος ἱερέως ὁ μέγας Ἁγιασμός, ὡς εἴθισται, κατὰ
τὴν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν (Τ.Μ.Ε. 6 Ἰαν., §2, σ. 142). Εἰς τὸ
τέλος τοῦ ῾Αγιασμοῦ ὁ ἱερεὺς βαπτίζει τρὶς ἐν τῷ ἡγιασμένῳ
ὕδατι τὸν τίμιον Σταυρὸν ὄρθιον, ψάλλων τὸ ἀπολυτίκιον
τῆς ἑορτῆς «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε», τὸ ὁποῖ-
ον ἐπαναλαμβάνουν οἱ χοροὶ ἀνὰ μίαν· εἶτα ῥαντίζει τὸν
λαὸν μετὰ τοῦ ἡγιασμένου ὕδατος ψάλλων (κατ᾿ ἀπαίτησιν
τοῦ Τ.Μ.Ε.) τὸ κοντάκιον «᾿Εν τοῖς ῥείθροις σήμερον». Εἶτα
προσέρχεται ὁ λαὸς μετὰ τάξεως, διὰ νὰ ἁγιασθῇ, ἐνῷ ὁ β΄
χορὸς ψάλλει τὸ ἰδιόμελον «᾿Ανυμνήσωμεν οἱ πιστοί».
ΑΠΟΛΥΣΙΣ. Μετὰ ταῦτα «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου» (γ΄)·
ἀπόλυσις «῾Ο ἐν ᾿Ιορδάνῃ ὑπὸ ᾿Ιωάννου βαπτισθῆναι κατα-
δεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θε-
ός».
Εἴδησις. «᾿Εν τῇ τραπέζῃ ἐσθίομεν ἔλαιον, πίνομεν καὶ οἶνον, εὐχαρι-
στοῦντες Χριστῷ τῷ Θεῷ» (Τυπικὸν πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου,
1851, σ. 88).

6. † ΚΥΡΙΑΚΗ. † ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «᾿Απεστρέφετο ποτέ»· κοντάκιον
«᾿Εν τοῖς ῥείθροις σήμερον».
Εἴδησις. Σήμερον «οὐδὲν τῶν ἀναστασίμων ψάλλομεν» ἔν τε τῷ
ἑσπερινῷ τῷ τε ὄρθρῳ καὶ τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ.
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὰ εἰρηνικά.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» τὰ 4 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Τὸν
φωτισμὸν ἡμῶν» κ.λπ. εἰς 6, Δόξα, Καὶ νῦν, «῾Υπέκλινας
κάραν».
ΕΙΣΟΔΟΣ μετὰ τοῦ Εὐαγγελίου, «Φῶς ἱλαρόν». Προκεί-
μενον δὲν λέγεται, ἀλλ᾿ εὐθὺς τὰ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Τὸ α΄ ἀνάγνωσμα «᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ
Θεός»· μετ᾿ αὐτὸ ὁ α΄ χορὸς τὸ μετὰ τὸ γ΄ ἀνάγνωσμα τρο-
πάριον «᾿Επεφάνης ἐν τῷ κόσμῳ». Τὸ ἀκροτελεύτιον αὐτοῦ
«Ἵνα φωτίσῃς τοὺς ἐν σκότει» ψάλλεται (ἀρχομένου τοῦ β΄
χοροῦ) μετὰ τῶν στίχων τοῦ ξϛ΄ (66ου) ψαλμοῦ, ὡς ἐν τῷ
Μηναίῳ, Δόξα, Καὶ νῦν, ὁ β΄ χορὸς τὸ αὐτὸ τροπάριον
«᾿Επεφάνης ἐν τῷ κόσμῳ» ὁλόκληρον. Εἶτα τὸ ε΄ ἀνάγνωσμα
«Εἶπεν ᾿Ηλίας»· μετ᾿ αὐτὸ ὁ β΄ χορὸς τὸ μετὰ τὸ ϛ΄ ἀνάγνω-
σμα τροπάριον «῾Αμαρτωλοῖς καὶ τελώναις», τὸ ἀκροτελεύ-
τιον τοῦ ὁποίου «Ποῦ γὰρ εἶχε τὸ φῶς σου λάμψαι»
ψάλλεται (ἀρχομένου τοῦ α΄ χοροῦ) μετὰ τῶν στίχων τοῦ Ϟβ΄
(92ου) ψαλμοῦ «῾Ο Κύριος ἐβασίλευσεν», ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ,
Δόξα, Καὶ νῦν, ὁ α΄ χορὸς τὸ αὐτὸ τροπάριον «῾Αμαρτωλοῖς
καὶ τελώναις» ὁλόκληρον. Ἀκολουθεῖ τὸ ϛ΄ ἀνάγνωσμα
«Παρεγένετο Νεεμάν», μετὰ τὸ ὁποῖον (ἄνευ συναπτῆς καὶ
τρισαγίου) τὸ προκείμενον καὶ ὁ ᾿Απόστολος τοῦ ἑσπερινοῦ,
«᾿Ελεύθερος ὢν ἐκ πάντων» (Α΄ Κορ. θ΄ 19-27)· Εὐαγγέλιον:
τὸ τῆς θ΄ ὥρας, «᾿Εν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ» (Λκ. γ΄ 1-18). Ἡ
ἐκτενὴς καὶ τὰ λοιπὰ ὡς συνήθως
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ ποτα-
μῷ» κ.λπ., μετὰ τῶν πρὸ αὐτῶν στίχων τὰ δύο τελευταῖα,
Δόξα, Καὶ νῦν, «Τὸν ἐκ παρθένου ἥλιον».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ. «Νῦν ἀπολύεις», τρισάγιον κ.λπ. καὶ τὸ
ἀπολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ» τρίς.
ΑΠΟΛΥΣΙΣ. «῾Ο ἐν ᾿Ιορδάνῃ ὑπὸ ᾿Ιωάννου βαπτισθῆναι
καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς
Θεός».
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν τὰ διὰ τὴν
λιτὴν ἰδιόμελα ὡς ἀκριβῶς ἔχουν εἰς τὸ Μηναῖον· εἶτα
τρισάγιον κ.λπ. καὶ ἀπολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύρι-
ος» τὸ ἀπολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ» (γ΄). [Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ
Πολυέλεος.] Τὰ καθίσματα, οἱ ἀναβαθμοὶ «᾿Εκ νεότητός
μου», τὸ προκείμενον «῾Η θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγε» (γ΄), τὸ
Εὐαγγέλιον τοῦ ὄρθρου «῏Ηλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς» (Μρ. α΄ 9-11), ὁ
ν΄ ψαλμὸς χῦμα κ.λπ., ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
ΚΑΝΟΝΕΣ ἀμφότεροι οἱ τῆς ἑορτῆς (μετὰ τῶν εἱρμῶν) ἀνὰ
4 ἄνευ στίχου, εἰμὴ μόνον Δόξα, Καὶ νῦν, ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ τοῦ
β΄ κανόνος· ἀπὸ γ΄ καὶ ϛ΄ ᾠδῆς ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ διπλαῖ «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε» καὶ «Στείβει θα-
λάσσης». ᾿Αντὶ τοῦ Τὴν τιμιωτέραν, οἱ εἱρμοὶ καὶ τὰ τροπά-
ρια τῆς θ΄ ᾠδῆς τῶν δύο κανόνων μὲ τὰ μεγαλυνάρια αὐτῶν·
εἶτα οἱ εἱρμοὶ (μετὰ τῶν μεγαλυναρίων) «Μεγάλυνον, ψυχή
μου, τὴν τιμιωτέραν... ᾿Απορεῖ πᾶσα γλῶσσα» καὶ «Μεγά-
λυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην... ῍Ω τῶν ὑπὲρ νοῦν».
Ἐξαποστειλάριον, αἶνοι κ.λπ. ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Δοξολο-
γία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ» ἅπαξ.
Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς.
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου·
Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν
᾿Ιορδάνῃ ὑπὸ ᾿Ιωάννου βαπτισθείς...»
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ», κοντά-
κιον «᾿Επεφάνης σήμερον». Ἀντὶ τρισαγίου «Ὅσοι εἰς Χρι-
στόν».
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απόστολος: 6ης ᾿Ιαν., «᾿Επεφάνη ἡ χάρις
τοῦ Θεοῦ» (Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, «Παρα-
γίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς» (Ματθ. γ΄ 13-17).
Καθεξῆς ἡ λειτουργία τοῦ μεγ. Βασιλείου. Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέ-
τως «᾿Επὶ σοὶ χαίρει».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «᾿Επεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶ-
σιν ἀνθρώποις· ἀλληλούια»· ἀντὶ τοῦ Εἴδομεν τὸ φῶς «᾿Εν ᾿Ι-
ορδάνῃ».
ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ*. Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχὴν εὐθὺς
τὰ ἰδιόμελα «Φωνὴ Κυρίου» κ.λπ. καὶ τελεῖται ὁ μέγας ῾Αγια-
σμὸς ὡς χθές. Ἐν τέλει τὸ κοντάκιον «᾿Επεφάνης σήμερον»,
μεθ᾿ ὃ «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου», «Εὐλογία Κυρίου» καὶ ἀπό-
λυσις ὡς χθές.
* Τὸ Μηναῖον, τὸ ἰσχῦον Τυπικὸν Βιολάκη (Τ.Μ.Ε. ᾿Ιαν. 6, §3) καὶ ὅλα τὰ
παλαιὰ Τυπικὰ ὁρίζουν τὸν μέγαν Ἁγιασμὸν τῆς σήμερον μετὰ τὸ ᾀσματικὸν
τρισάγιον τῆς μεγ. δοξολογίας, ἀλλὰ κατὰ σχετικὴν πρόβλεψιν τοῦ Τ.Μ.Ε. (᾿Ιαν.
6η, ὑποσ. 4), εἰς πλείστας ἐνορίας τελεῖται εἰς τὸ τέλος τῆς λειτουργίας, διὰ νὰ μὴ
γίνεται ἀταξία καὶ πρὸς καλλιτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν πιστῶν.
Σημειώσεις. 1) Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς δίδεται ὑπὸ τοῦ ἱερέως εἰς
τὸν λαὸν ὁ μέγας ῾Αγιασμός, ἐνῷ οἱ χοροὶ ψάλλουν ἐναλλὰξ ἀργῶς καὶ
μετὰ μέλους τὸ τροπάριον τῆς η΄ ᾠδῆς «Τριάδος ἡ φανέρωσις».
2) ᾿Απὸ σήμερον καὶ εἰς πάσας τὰς ἀκολουθίας μέχρι τῆς θ΄ ὥρας τῆς
14ης ᾿Ιανουαρίου ἀπόλυσις λέγεται «῾Ο ἐν ᾿Ιορδάνῃ ὑπὸ ᾿Ιωάννου βαπτι-
σθῆναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς
ἡμῶν».

7. † Δευτέρα (α΄ μεθέορτος ἡμέρα τῶν Θεοφανείων). Τοῦ
τιμίου ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάν-
νου (τυπικὸν Θεοφανείων §§5-7 καὶ 26).
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ»· κοντάκιον «᾿Επε-
φάνης σήμερον».
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ἡ ἀκολουθία ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ (ἄνευ
Ψαλτηρίου). Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ καὶ τὸ μέγα προκείμε-
νον «῾Ο Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.
Ἀπολυτίκια «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ», Δόξα, «Μνήμη δικαίου», Καὶ
νῦν, «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ». Ἀπόλυσις «῾Ο ἐν ᾿Ιορδάνῃ ὑπὸ ᾿Ιωάννου
βαπτισθῆναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν..., τοῦ
τιμίου ἐνδόξου προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάν-
νου, οὗ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν...»
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸ ἐν τέλει τρισάγιον κ.λπ. τὸ
ἀπολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ-
ριος» τὰ ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια. ῞Εκαστον κάθισμα ἐκ
δευτέρου (μετὰ τοῦ Δόξα, Καὶ νῦν). Ὁ ν΄ ψαλμὸς χῦμα.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ α΄ τῶν Θεοφανείων «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε» μετὰ
στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ Προ-
δρόμου μετὰ στίχου «Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ
ἡμῶν»· ἀπὸ γ΄ καὶ ϛ΄ ᾠδῆς τὰ τοῦ Μηναίου.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Στείβει θαλάσσης». Ἀντὶ τῆς στι-
χολογίας τῆς ᾠδῆς τῆς Θεοτόκου (Τὴν τιμιωτέραν), ὁ εἱρμὸς
καὶ τὰ τροπάρια τῆς θ΄ ᾠδῆς τοῦ α΄ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Ἀ-
πορεῖ πᾶσα γλῶσσα» μετὰ τῶν μεγαλυναρίων (ὡς χθές), εἶτα
ἡ θ΄ ᾠδὴ τοῦ Προδρόμου μὲ στίχον εἰς τὰ δύο πρῶτα τροπά-
ρια «Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ», Δόξα, «῾Ο τοῖς ἀσωμάτοις»,
Καὶ νῦν, «῾Υπὲρ εὐσπλαγχνίαν», καὶ ὁ εἱρμὸς «Μεγάλυνον,
ψυχή μου,... ῍Ω τῶν ὑπὲρ νοῦν».
Ἐξαποστειλάρια, στιχηρὰ εἰς τοὺς αἴνους καὶ δοξαστικὰ
ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Δοξολογία μεγάλη, ἀπολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορ-
δάνῃ».
Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα καὶ τὸ εἰσοδικὸν τῆς ἑ-
ορτῆς ὡς χθές.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ», «Μνήμη
δικαίου», καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «᾿Επεφάνης σήμερον».
Ἀντὶ τρισαγίου «῞Οσοι εἰς Χριστόν» (κατ᾿ ἀπαίτησιν τοῦ
Τ.Μ.Ε.).
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απόστολος –μετὰ τοῦ προκειμένου αὐ-
τοῦ– τοῦ Προδρόμου, 7ης ᾿Ιαν., «᾿Εγένετο ἐν τῷ τὸν ᾿Απολλὼ
εἶναι ἐν Κορίνθῳ» (Πρξ. ιθ΄ 1-8)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, «Βλέ-
πει ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον» (᾿Ιω. α΄ 29-34).
Καθεξῆς τελεῖται ἡ λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν...
῍Ω τῶν ὑπὲρ νοῦν».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον»· ἀντὶ τοῦ Εἴδο-
μεν τὸ φῶς «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ». ᾿Απόλυσις ὡς ἐν τῷ ἑσπερινῷ.
Σημειώσεις. 1. ᾿Απὸ αὔριον μέχρι τῆς 13ης τοῦ μηνός, ἐὰν ἑορτάζεται
ἅγιος, ψάλλονται καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ τοῦ β΄ κανόνος τῶν Φώτων
«Στείβει θαλάσσης». Κοντάκιον μέχρι τῆς 14ης τοῦ μηνὸς τὸ τῆς ἑορτῆς
«᾿Επεφάνης σήμερον» (βλέπε 6 ᾿Ιανουαρίου).
2. Εἰς τὸν ὄρθρον ἄχρι τῆς ἀποδόσεως πρὸ τοῦ κανόνος τοῦ Μηναίου
τὴν μὲν 8ην, 10ην καὶ 12ην τοῦ μηνὸς λέγεται ὁ β΄ κανὼν τῆς ἑορτῆς· τὴν
δὲ 9ην, 11ην καὶ 13ην ὁ α΄ κανὼν αὐτῆς.
3. Εἰς τὴν καθ᾿ ἡμέραν λειτουργίαν ἕως τῆς 13ης ᾿Ιαν. στιχολογοῦνται
συνήθως τὰ τῆς ἑορτῆς ἀντίφωνα, ἀλλ᾿ εἰσοδικὸν «Δεῦτε προσκυνήσω-
μεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἐν ᾿Ιορδάνῃ ὑπὸ ᾿Ιωάννου».

8. Τρίτη. Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, Δομνίκης ὁσίας· Κύρου
καὶ ᾿Αττικοῦ πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Εἰς πάσας τὰς μεθεόρτους ἡμέρας ἡ ἀκολουθία ψάλλεται
μόνον ἐκ τοῦ Μηναίου (ὅρα ἔμπροσθεν εἰς γεν. τυπικὰς δια-
τάξεις §§52-63). ᾿Απόστολος: ἡμέρας, Τρ. λβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (᾿Ιακ.
γ΄ 1-10)· Εὐαγγέλιον: μεθέορτον, Σαβ. διακαιν. (Ἰω. γ΄ 22-23).

9. Τετάρτη. Πολυεύκτου μάρτυρος (†295)· Εὐστρατίου ὁ-
σίου (θ΄ αἰ.).
᾿Απόστολος: ἡμέρας, Τετ. λβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (᾿Ιακ. γ΄ 11-δ΄ 6)·
Εὐαγγέλιον: μεθέορτον, Δευτ. ιβ΄ ἑβδ. Μτθ. (Μρ. α΄ 9-15).

10. Πέμπτη. Γρηγορίου Νύσσης (†395), Δομετιανοῦ Μελι-
τινῆς (†602)· Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου οἰκονόμου Μεγ. ᾿Εκ-
κλησίας.
᾿Απόστολος: ἡμέρας, Πέμ. λβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (᾿Ιακ. δ΄ 7-ε΄ 9)·
Εὐαγγέλιον: μεθέορτον, Δευτ. α΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. γ΄ 19-22).
 
11. Παρασκευή. Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου
(†529).
῾Η ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Μηναίου.
Εὐαγγέλιον ὄρθρου: τοῦ ὁσίου, Παρασκ. β΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «῎Ε-
στη ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπὶ τόπου πεδινοῦ» (Λκ. ϛ΄ 17-23). Καταβασίαι
οἱ εἱρμοὶ «Στείβει θαλάσσης»· «Τὴν τιμιωτέραν». Δοξολογία
μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ» ἅπαξ. Εἰς τὴν
λειτουργίαν, ᾿Απόστολος: τοῦ ὁσίου, ὁ ἐν τῷ Μηναίῳ σημει-
ούμενος, Κυρ. ιε΄ ἐπιστ., «῾Ο Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς
λάμψαι» (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, Πέμ. δ΄ ἑβδ.
Μτθ., «Πάντα μοι παρεδόθη» (Μτθ. ια΄ 27-30). Κοινωνικὸν
«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

12. Σάββατον μετὰ τὰ Φῶτα. Τατιανῆς μάρτυρος (†226)·
Εὐθασίας, Μερτίου μαρτύρων (†305).
῾Η ἀκολουθία μετὰ τῶν μεθεόρτων ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ· ᾿Α-
πόστολος Σαββάτου μετὰ τὰ Φῶτα, Κυρ. κζ΄ ἐπιστ., «᾿Ενδυνα-
μοῦσθε ἐν Κυρίῳ» (᾿Εφεσ. ϛ΄ 10-17)· Εὐαγγέλιον ὁμοίως,
«᾿Ανήχθη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν ἔρημον» (Μτθ. δ΄ 1-11). «῎Αξιον
ἐστί». Κοινωνικὸν «᾿Αγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ».

13. † ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. ῾Ερμύλου καὶ Στρατονί-
κου μαρτύρων (†315). ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι΄ (τυπικὸν 6ης
Ἰαν., §§27 καὶ 8-10).
᾿Εν τῷ Μηναίῳ περιέχεται σήμερον καὶ ἡ ἀκολουθία τῶν ἐν Σινὰ καὶ
῾Ραϊθὼ ἀββάδων διὰ τὸ ἀποδίδοσθαι αὔριον τὴν ἑορτήν. Λόγῳ τῆς Κυρι-
ακῆς αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μηναίου καταλιμπάνονται ψαλλόμεναι ἐν τοῖς
ἀποδείπνοις.
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ»· κοντάκιον «᾿Επε-
φάνης σήμερον».
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» ἀναστάσιμα 6 καὶ (διὰ τὸ μὴ
ὑπάρχειν μεθέορτα τῇ 13ῃ ᾿Ιαν.) τῆς ἑορτῆς 4 «Τὸν φωτισμὸν
ἡμῶν» κ.λπ. (ζήτει εἰς τὸν ἑσπερινὸν τῆς 6ης ᾿Ιαν.), Δόξα,
«Κύριε, πληρῶσαι βουλόμενος» (ζήτει εἰς τὸ Δόξα τῆς λιτῆς 6
᾿Ιαν.), Καὶ νῦν, «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης».
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, Καὶ νῦν, «Σήμερον ἡ
κτίσις φωτίζεται» (ζήτει εἰς τὸ Καὶ νῦν τῆς λιτῆς τῆς 6ης
᾿Ιαν.).
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου», Δόξα, Καὶ
νῦν, τῆς ἑορτῆς «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ».
ΑΠΟΛΥΣΙΣ «῾Ο ἐν ᾿Ιορδάνῃ ὑπὸ ᾿Ιωάννου βαπτισθῆναι κα-
ταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ ἀναστὰς ἐκ νε-
κρῶν».
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς
κανὼν τοῦ ἤχου καὶ τὰ τριαδικὰ «῎Αξιον ἐστί», τρισάγιον
κ.λπ. καὶ ἀπολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ-
ριος» ἀπολυτίκια «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου», Δόξα, τὸ
αὐτό, Καὶ νῦν, «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ». [Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ ῎Αμω-
μος.]
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα, ἀλλ᾿ ἀντὶ θεοτοκίων ἀνὰ ἓν
τῆς ἑορτῆς. Εὐλογητάρια. Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ
προκείμενον τοῦ ἤχου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (ι΄) μετὰ πάσης τῆς τάξεως αὐτοῦ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ α΄ τῆς ἑορτῆς (6 ᾿Ιαν.)
μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια αὐτοῦ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν,
δόξα σοι»· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς [τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς καὶ] τὸ με-
σῴδιον ἑόρτιον κάθισμα «῾Ο φῶς ὡς ἱμάτιον» (᾿Ιαν. 13)· ἀφ᾿
ϛ΄ κοντάκιον καὶ οἶκος τὰ ἀναστάσιμα καὶ τὸ συναξάριον.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Στείβει θαλάσσης»· «Τὴν τιμιω-
τέραν», «[Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην...] ῍Ω
τῶν ὑπὲρ νοῦν».
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ἅγιος Κύριος»· τὸ ι΄ ἀναστάσιμον «Τι-
βεριάδος θάλασσα» καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς.
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ ἀναστάσιμα 4 καὶ ὡς μεθέορτα* τὰ 4
ἰδιόμελα «Φῶς ἐκ φωτὸς» κ.λπ. (τῶν αἴνων τῆς 6ης ᾿Ιαν.),
μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα α) «῾Η θάλασσα εἶδε καὶ
ἔφυγεν, ὁ ᾿Ιορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω», β) «Τί σοί ἐστι,
θάλασσα, ὅτι ἔφυγες καὶ σύ, ᾿Ιορδάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ
ὀπίσω;», Δόξα, τὸ ι΄ ἑωθινὸν «Μετὰ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον»,
Καὶ νῦν, «῾Υπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Ἀναστὰς
ἐκ τοῦ μνήματος» (ἢ «Σήμερον σωτηρία»).
Εἰς τὴν λειτουργίαν. ᾿Αντίφωνα τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν ἐφυ-
μνίων αὐτῶν, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ [ἢ τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρι-
* ῾Ως πρὸς τὰ ψαλτέα μεθέορτα τῶν αἴνων σημειοῦμεν τὰ ἑξῆς. α) Εἰς τὰ
λειτουργικὰ βιβλία τῆς ᾿Εκκλησίας δὲν ἐπιγράφονται ὕμνοι τινὲς ὡς μεθέορτοι,
ἀλλ᾿ οὕτω καλοῦνται ὕμνοι τῆς ἑορτῆς, ἐφόσον ψάλλονται κατὰ τὴν μεθέορτον
περίοδον. β) Τὰ ἀπαντώμενα εἰς τὰς μεθεόρτους ἡμέρας προσόμοια πρὸς τὰ «Αἱ
ἀγγελικαὶ» καὶ «Οἶκος τοῦ ᾿Εφραθᾶ» ὁρίζονται ὡς ἀπόστιχα τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ
τοῦ ὄρθρου, διὰ τοῦτο κατ᾿ ἀκρίβειαν δὲν ψάλλονται εἰς τὸ «Πᾶσα πνοὴ» οὔτε
εἰς τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα», ὡς ἐμφαίνεται καὶ ἐν τῇ Παρακλητικῇ. Βλ. καὶ ῾Ημε-
ρολόγιον τῆς ᾿Εκκλ. τῆς ῾Ελλάδος, ἔτους 1970, σελ. 196-197.
σμοὶ τοῦ ἤχου εἰς 4 καὶ 4 ἐκ τῆς ϛ΄ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορ-
τῆς].
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ
Θεοῦ, ὁ ἀ ν α σ τ ὰ ς ἐ κ ν ε κ ρ ῶ ν...»
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Κατέλυσας τῷ σταυρῷ
σου», «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ», καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ· κοντάκιον
«᾿Επεφάνης σήμερον». Τρισάγιον.
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Ἀπόστολος Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα,
«῾Ενὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις» (᾿Εφεσ. δ΄ 7-13)· Εὐαγγέ-
λιον ὁμοίως, «᾿Ακούσας ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη»
(Μτθ. δ΄ 12-17).
Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως «῎Αξιον ἐστίν».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς»· «Πληρωθήτω»·
«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου». Ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ ἑσπερινῷ.

14. Δευτέρα. Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινὰ καὶ
῾Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων πατέρων.
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκια «Κατέλυσας», Δόξα, «᾿Εν ᾿Ιορ-
δάνῃ»· κοντάκιον «᾿Επεφάνης σήμερον».
Εἰς τὴν ἀκολουθίαν ψάλλονται ἅπαντα τὰ τῆς ἑορτῆς
(᾿Ιαν. 6) μετὰ τῶν ἐφεξῆς σημειουμένων διαφορῶν.
᾿Εν τῷ ἑσπερινῷ ἄνευ τῶν ἀναγνωσμάτων, τῆς λιτῆς καὶ
τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἀλλὰ γίνεται εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ, καὶ
εἶτα τὰ ἀπόστιχα τῆς ἑορτῆς ὡς εἰς τὸ Μηναῖον· ἀπόλυσις,
ὡς ἐν τῇ ἑορτῇ.
Ἐν τῷ ὄρθρῳ καταλιμπάνονται ὁ πολυέλεος, τὸ κάθισμα
αὐτοῦ, καὶ τὸ Εὐαγγέλιον μετὰ τῆς τάξεως αὐτοῦ· ὅθεν μετὰ
τὰ δύο καθίσματα, ὁ ν΄ ψαλμὸς καὶ εὐθὺς οἱ κανόνες. Ἀπὸ
γ΄ ᾠδῆς, ἀντὶ τῆς ὑπακοῆς, τὸ διὰ τὸν πολυέλεον παραλει-
φθὲν κάθισμα «Τὰ ῥεῖθρα ἡγίασας»· ἀφ᾿ ϛ΄, μετὰ τὸ κοντά-
κιον καὶ τὸν οἶκον τῆς ἑορτῆς, τὸ συναξάριον τῆς 14ης τοῦ
μηνός. Καταβασίαι διπλαῖ καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ ὄρθρου, ὡς ἐν
τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς.
Εἰς τὴν λειτουργίαν. ᾿Αντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, ὡς ἐν τῇ
ἑορτῇ. Ἀπολυτίκιον «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ» καὶ κοντάκιον «᾿Επεφά-
νης σήμερον». Τρισάγιον. Προκείμενον καὶ ἀλληλουιάριον
τῆς ἑορτῆς· ᾿Απόστολος: παραλειφθείς, Κυρ. γ΄ ἐπιστ., «Δικαι-
ωθέντες ἐκ πίστεως» (῾Ρωμ. ε΄ 1-10)· Εὐαγγέλιον: παραλει-
φθέν, Κυρ. γ΄ Ματθ., «῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλ-
μός» (Μτθ. ϛ΄ 22-33), καὶ καθεξῆς ἡ θ. λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυ-
σοστόμου. Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τι-
μιωτέραν... ᾿Απορεῖ πᾶσα γλῶσσα». Κοινωνικὸν «᾿Επεφάνη
ἡ χάρις»· ἀντὶ τοῦ Εἴδομεν τὸ φῶς «᾿Εν ᾿Ιορδάνῃ»· ἀπόλυσις,
ὡς ἐν τῇ ἑορτῇ.

15. Τρίτη. Παύλου ὁσίου τοῦ Θηβαίου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ
καλυβίτου. Γερασίμου (Παλλαδᾶ) πατριάρχου Ἀλεξαν-
δρείας.
Εἰδήσεις. 1. Ἀπὸ σήμερον μέχρι τῆς 31ης τοῦ μηνὸς (πλὴν τῶν ἑορτα-
ζομένων ἁγίων) ἄρχεται ψαλλομένη ἡ Παρακλητική.
2. ᾿Απὸ σήμερον ἕως τῆς ἀποδόσεως τῆς ῾Υπαπαντῆς, ἐὰν ἑορτάζεται
ἅγιος, ψάλλονται αἱ καταβασίαι τῆς ἑορτῆς «Χέρσον ἀβυσσοτόκον», εἰς
δὲ τὴν λειτουργίαν κοντάκιον «῾Ο μήτραν παρθενικήν» (ζήτει 2 Φεβρ.).
3. Διὰ τὰς μὴ ἑορτασίμους ἀκολουθίας τῶν καθημερινῶν βλέπε ἔμ-
προσθεν, γεν. τυπ. διατάξεις §§1-30.
᾿Απόστολος: παραλειφθείς, Κυρ. ϛ΄ ἐπιστ. (῾Ρωμ. ιβ΄ 6-14)·
Εὐαγγέλιον: παραλειφθέν, Κυρ. ϛ΄ Ματθ. (Μτθ. θ΄ 1-8).

16. Τετάρτη. ῾Η προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἀπο-
στόλου Πέτρου. Πευσίππου, ᾿Ελασίππου, Μεσίππου, Νεο-
νίλλης μαρτύρων (†161-180).
᾿Απόστολος: ἀποστόλου, Σαβ. δ΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. ιβ΄ 1-11)·
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιγ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. γ΄ 20-27).

17. Πέμπτη. ᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356). ᾿Αντω-
νίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρ-
τυρος τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (†1838).
῾Η ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Μηναίου.
Εἰς τὸν ἑσπερινὸν ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ· τὰ διὰ τὴν λιτὴν
στιχηρὰ εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Τὸ ἀπολυτίκιον «Τὸν ζηλωτὴν
᾿Ηλίαν» εἰς μὲν τὸν ἑσπερινὸν καὶ μετὰ τὴν μεγάλην δοξο-
λογίαν ἅπαξ, εἰς δὲ τὸ «Θεὸς Κύριος» δίς (μετὰ τοῦ Δόξα), καὶ
θεοτοκίον «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Εὐαγγέλιον: τοῦ ὁσίου, Πέμ. δ΄ ἑβδ. Μτθ.,
«Πάντα μοι παρεδόθη» (Μτθ. ια΄ 27-30). Κανόνες, ὁ τῆς Θεο-
τόκου τῆς μικρᾶς παρακλήσεως καὶ ὁ τοῦ ἁγίου ἀνὰ 4. Κα-
ταβασίαι οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Εἰς τὴν λειτουργίαν. Κοντάκιον «῾Ο μήτραν παρθενι-
κήν». ᾿Απόστολος τοῦ ὁσίου, Δεκ. 6, «Πείθεσθε τοῖς ἡγου-
μένοις» (῾Εβρ. ιγ΄ 17-21)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, Παρ. β΄ ἑβδ.
Λουκᾶ, «῎Εστη ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπὶ τόπου πεδινοῦ» (Λκ. ϛ΄ 17-23).
Κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον».

18. Παρασκευή. † ᾿Αθανασίου (†373) καὶ Κυρίλλου (†444)
πατριαρχῶν ᾿Αλεξανδρείας.
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «Τὸν ζηλωτὴν ᾿Ηλίαν»· κοντάκι-
ον «Τοὺς βιοτικοὺς θορύβους».
῾Η ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Μηναίου.
Εἰς τὸν ἑσπερινὸν ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ· τὰ διὰ τὴν λιτὴν στι-
χηρὰ εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Τὸ ἀπολυτίκιον «Ἔργοις λάμψαν-
τες» εἰς μὲν τὸν ἑσπερινὸν καὶ μετὰ τὴν μεγάλην δοξολογίαν
ἅπαξ, εἰς δὲ τὸ «Θεὸς Κύριος» δίς (μετὰ τοῦ Δόξα), καὶ
θεοτοκίον «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Εὐαγγέλιον: τὸ τῆς θ. λειτουργίας 13ης
Νοεμβρίου, «᾿Εγώ εἰμι ἡ θύρα» (᾿Ιω. ι΄ 9-16). Κανόνες, ὁ τῆς
Θεοτόκου «῾Υγρὰν διοδεύσας» τῆς μικρᾶς παρακλήσεως καὶ
οἱ τῶν ἁγίων. Καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Εἰς τὴν λειτουργίαν. Κοντάκιον «῾Ο μήτραν παρθενικήν».
᾿Απόστολος : 18ης ᾿Ιαν., «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ἡμῶν»
(῾Εβρ. ιγ΄ 7-16)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, «῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ
κόσμου» (Μτθ. ε΄ 14-19). Κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον».

19. Σάββατον. Μακαρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου. ᾿Αρσενίου
Κερκύρας, Μάρκου ἀρχιεπ. ᾿Εφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ († 23
᾿Ιουν. 1444), Μακαρίου ὁσ. ἱεροδιακόνου τοῦ Πατμίου.
῾Η ἀκολουθία τοῦ Σαββάτου ψάλλεται μὲ «Θεὸς Κύριος»
(βλέπε ἔμπροσθεν εἰς τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις §§31-44)
ἐκ τῆς Παρακλητικῆς (ἦχος πλ. δ΄) μετὰ τοῦ Μηναίου, ἀλλ᾿ εἰς
τὸν ἑσπερινὸν τὰ στιχηρὰ προσόμοια τοῦ ὁσίου εἰς 6. Εἰς τὴν
λειτουργίαν κοντάκιον «῾Ως ἀπαρχάς»· ᾿Απόστολος: ἡμέρας,
Σαβ. ιγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. β΄ 6-9)· Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ.
ιγ΄ ἑβδ. Ματθ. (Ματθ. κβ΄ 15-22)· κοινωνικὸν «᾿Αγαλλιᾶσθε».

20. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ. Εὐθυμίου ὁσίου. Ζαχαρίου
νεομάρτυρος τοῦ ἐξ ῎Αρτης. ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄.
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «Τῆς ἐρήμου πολίτης», κοντάκιον
«᾿Εν τῷ οἴκῳ Κύριος».
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» ἀναστάσιμα 6 καὶ τοῦ ὁσίου
προσόμοια 3 «Πάτερ Εὐθύμιε» κ.λπ. εἰς 4, Δόξα, τοῦ Μηναί-
ου «᾿Αφιερωθεὶς τῷ Θεῷ», Καὶ νῦν, «῾Ο βασιλεὺς τῶν οὐρα-
νῶν».
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ
τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Μηναίου.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, τοῦ Μηναίου «῞Οσιε
πάτερ», Καὶ νῦν, «Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις» (Παρακλητική,
ἦχος πλ. α΄, Σαββάτῳ ἑσπέρας).
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «᾿Εξ ὕψους κατῆλθες», Δόξα, «Εὐφραίνου
ἔρημος», Καὶ νῦν, «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν ὁ τριαδικὸς
κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ διὰ τὴν λιτὴν ἰδιόμελα τοῦ ὁσίου ὡς ἐν
τῷ Μηναίῳ, τὰ τριαδικὰ «῎Αξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. καὶ
τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ὁσίου «Εὐφραίνου ἔρημος».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύρι-
ος» τὰ ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια. [Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ
πολυέλεος].
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα τῆς α΄ στιχολογίας μὲ θεοτο-
κίον «῾Ο δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς»*, καὶ τὰ τῆς β΄ στιχολογίας μὲ τὸ
θεοτοκίον αὐτῶν· εἶτα τὸ μετὰ τὸν πολυέλεον κάθισμα τοῦ
* Κατὰ τὴν ἀρχαίαν τάξιν, ἂν τὸ θεοτοκίον τοῦ ἀναστασίμου ἀπολυτικίου
τοῦ ἤχου δὲν ψαλῇ εἰς τὸν ἑσπερινὸν ἢ εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» τοῦ ὄρθρου τῆς Κυ-
ριακῆς, τότε λέγεται ὡς θεοτοκίον εἰς τὰ ἀναστάσιμα καθίσματα τῆς α΄ στιχολο-
γίας. Ἡ τάξις αὕτη ἀκολουθεῖται καὶ ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ (Ἡμερ.
Οἰκ. Πατρ. ἔτους 1998, σ. 40, καὶ ἔτους 2012, σ. 54 καὶ 554).
ὁσίου μετὰ τοῦ θεοτοκίου. Εὐλογητάρια. Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀνα-
βαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (ια΄) μετὰ πάσης τῆς συνήθους τά-
ξεως αὐτοῦ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος (μετὰ τῶν εἱρμῶν) καὶ τοῦ ὁσί-
ου (ἄνευ εἱρμῶν)· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ
ὁσίου, καὶ τὰ μεσῴδια καθίσματα αὐτοῦ ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ·
ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου καὶ τὸ
συναξάριον.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον»· «Τὴν τιμι-
ωτέραν», «[Θεοτόκε ἡ ἐλπίς...] ᾿Εν νόμου σκιᾷ καὶ γράμμα-
τι».
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «῞Αγιος Κύριος», τὸ ια΄ ἀναστάσιμον
«Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν», καὶ τὰ τοῦ ὁσίου μὲ τὸ θεοτοκίον
αὐτῶν «᾿Εν δύο ταῖς θελήσεσιν».
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 4 καὶ τοῦ ὁσίου
προσόμοια 3 «῞Οσιε πάτερ Εὐθύμιε» κ.λπ. εἰς 4, εἰς στίχους
τὰ δύο τελευταῖα α) «Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ
ὁσίου αὐτοῦ», β) «Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον·
ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα», Δόξα, τὸ ια΄ ἑωθι-
νὸν «Φανερῶν ἑαυτόν», Καὶ νῦν, «῾Υπερευλογημένη». Δοξο-
λογία μεγάλη, «᾿Αναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος» (ἢ «Σήμερον
σωτηρία»).
Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ μετὰ μα-
καρισμῶν] (βλέπε ἔμπροσθεν, γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «᾿Εξ ὕψους κατῆλθες»,
«Εὐφραίνου ἔρημος» καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «῾Ο μήτραν
παρθενικήν».
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απόστολος –μετὰ προκειμένου τῆς 20ῆς
᾿Ιαν.– τοῦ ὁσίου, Κυρ. ιε΄ ἐπιστ., «῾Ο Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους
φῶς» (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15)· ἀλληλουιάριον τοῦ ἤχου· Εὐαγγέλιον:
Κυρ. ιβ΄ Λουκᾶ [10 λεπρῶν], «Εἰσερχομένου τοῦ ᾿Ιησοῦ εἴς
τινα» (Λκ. ιζ΄ 12-19).
Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως «῎Αξιον ἐστίν».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς», καὶ τὰ λοιπὰ
τῆς λειτουργίας ὡς συνήθως.

21. Δευτέρα. Μαξίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ (†662), Νεο-
φύτου μάρτυρος (†305). Πατρόκλου καὶ ῾Αγνῆς μαρτύρων,
Μαξίμου ὁσίου τοῦ Γραικοῦ.
᾿Απόστολος: παραλειφθείς, Κυρ. λ΄ ἐπιστ. (Κολασ. γ΄ 12-
16)· Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ιδ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. δ΄ 10-23).

22. Τρίτη. Τιμοθέου ἀποστόλου (†96), ᾿Αναστασίου ὁσιο-
μάρτυρος τοῦ Πέρσου (†628).
᾿Απόστολος: τοῦ ἀποστόλου, 22ας Ἰαν. (Β΄ Τιμ. α΄ 3-9)· Εὐ-
αγγέλιον: παραλειφθέν, Κυρ. ιε΄ Ματθ. (Μτθ. κβ ΄ 35-46).

23. Τετάρτη. Κλήμεντος ἱερομάρτυρος ἐπισκ. ᾿Αγκύρας (†
312), ᾿Αγαθαγγέλου μάρτυρος (†312), Διονυσίου ὁσίου τοῦ
ἐν ᾿Ολύμπῳ (†1540).
᾿Απόστολος: παραλειφθείς, Κυρ. ιδ΄ ἐπιστ. (Β΄ Κορ. α΄ 21-β΄
4)· Εὐαγγέλιον: παραλειφθέν, Κυρ. ιδ΄ Ματθ. (Μτθ. κβ΄ 2-14).

24. Πέμπτη. Ξένης ὁσίας (ε΄ αἰ.). Βαβύλα ἱερομάρτυρος (γ΄
αἰ.), Φίλωνος ἐπισκόπου Καρπασίας, Νεοφύτου τοῦ ἐν Κύ-
πρῳ.
᾿Απόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ιδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Γαλ. α΄ 1-3, 20-β΄
5)· Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιδ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. ε΄ 1-20).

25. Παρασκευή. † Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντι-
νουπόλεως τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ) (†390).
῾Η ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Μηναίου.
Εἰς τὸν ἑσπερινὸν ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ· τὰ διὰ τὴν λιτὴν στι-
χηρὰ εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Τὸ ἀπολυτίκιον «῾Ο ποιμενικὸς
αὐλὸς» εἰς μὲν τὸν ἑσπερινὸν καὶ μετὰ τὴν μεγάλην δοξολο-
γίαν ἅπαξ, εἰς δὲ τὸ «Θεὸς Κύριος» δίς (μετὰ τοῦ Δόξα), καὶ
θεοτοκίον «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Εὐαγγέλιον: 13 Νοεμ., «᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν
ὅτι ὁ μὴ εἰσερχόμενος» (᾿Ιω. ι΄ 1-9). Κανόνες, ὁ τῆς Θεοτόκου
τῆς μικρᾶς παρακλήσεως καὶ οἱ δύο τοῦ ἱεράρχου. Καταβασί-
αι οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Εἰς τὸ Καὶ νῦν τῶν αἴ-
νων «῾Αμαρτωλῶν τὰς δεήσεις» (Παρακλ. ἦχος α΄, Δευτέρα
ἑσπέρας).
Εἰς τὴν λειτουργίαν. Κοντάκιον «῾Ο μήτραν παρθενικήν».
᾿Απόστολος: τοῦ ἱεράρχου, 13 Νοεμ., «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν
ἀρχιερεύς» (῾Εβρ. ζ΄ 26-η΄ 2)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, «᾿Εγώ εἰμι ἡ
θύρα» (᾿Ιω. ι΄ 9-16). Κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον», καὶ τὰ
λοιπὰ τῆς λειτουργίας ὡς συνήθως.

26. Σάββατον. Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ
(† ϛ΄ αἰ.)· Κλήμεντος ὁσίου τοῦ ᾿Αθηναίου (†1111).
῾Η ἀκολουθία τοῦ Σαββάτου μὲ ἀλληλούια εἰς τὸν ὄρθρον
(βλέπε ἔμπροσθεν εἰς τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις §§45-51)
καὶ τὰ 8 νεκρώσιμα εὐλογητάρια. ᾿Απόστολος παραλειφθείς,
Κυρ. δ΄ ἐπιστ. (῾Ρωμ. ϛ΄ 18-23)· Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιδ΄
ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κγ΄ 1-12).

27. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ. † ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λει-
ψάνου ἐν ἔτει 438). ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν α΄.
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «Ἀπόστολοι, μάρτυρες», Δόξα,
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» ἀναστάσιμα 6 καὶ τοῦ Μηναί-
ου προσόμοια 3 «Τὴν χρυσήλατον σάλπιγγα» κ.λπ. εἰς 4,
Δόξα, τοῦ ἁγίου «Οὐκ ἔδει σε, Χρυσόστομε», Καὶ νῦν, «Τὴν
παγκόσμιον δόξαν».
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ
τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Μηναίου.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, τοῦ Μηναίου «῞Οσιε
τρισμάκαρ», Καὶ νῦν, «῾Ο ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου» (βλέπε
Σαβ. ἑσπέρας πλ. β΄ ἤχου).
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», Δόξα, «῾Η τοῦ
στόματός σου», Καὶ νῦν, «῾Ο δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς
κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικὰ «῎Αξιόν ἐστι», τρισάγιον κ.λπ.
καὶ ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου (ἂν –κατὰ τὸ Τ.Μ.Ε.– ψαλοῦν μετὰ
τὸν κανόνα τὰ διὰ τὴν λιτὴν ἰδιόμελα τῆς 13ης Νοεμ., τότε
ἀντὶ τῆς ὑπακοῆς λέγεται τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἱεράρχου «῾Η
τοῦ στόματός σου»).
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος»
ἀπολυτίκια ὡς εἰς τὸν ἑσπερινόν. [Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ πολυέ-
λεος.]
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα, τῆς α΄ στιχολογίας μὲ θεοτο-
κίον «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου», καὶ τῆς β΄ στιχολ. μὲ τὸ
θεοτοκίον αὐτῶν· εἰς δὲ τὴν γ΄ στιχολογίαν τὸ κάθισμα τοῦ
ἁγίου «῾Ως χρυσαυγές», Δόξα, τὸ μετὰ τὸν πολυέλεον «Θεία
ψήφῳ», Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Κατεπλάγη ᾿Ιωσήφ». Εὐλο-
γητάρια. Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ
ἤχου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (α΄) μετὰ πάσης τῆς συνήθους τάξε-
ως αὐτοῦ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ ὁ α΄ τοῦ
ἁγίου «Πλοῦτον ἐναπέθου σῇ ψυχῇ» ἄνευ τῶν εἱρμῶν· ἀπὸ γ΄
ᾠδῆς τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου, εἶτα τὸ
μεσῴδιον κάθισμα τοῦ Μηναίου μετὰ τοῦ θεοτοκίου· ἀφ᾿ ϛ΄
τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον»· «Τὴν τιμι-
ωτέραν», «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς... ᾿Εν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι».
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «῞Αγιος Κύριος», τὸ α΄ ἀναστάσιμον
«Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν», τοῦ Μηναίου «᾿Αγάλλου, πό-
λις πόλεων» καὶ τὸ θεοτοκίον «Φρικτὴ ἡ παρουσία σου».
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 4 καὶ τοῦ ἁγίου 4,
εἰς στίχους τὰ δύο τελευταῖα α) «Τὸ στόμα μου λαλήσει
σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν», β) «Στόμα
δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει
κρίσιν», Δόξα, τοῦ ἁγίου «Πάτερ Χρυσόστομε», Καὶ νῦν,
«῾Υπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».
Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ μετὰ
μακαρισμῶν βλέπε ἔμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66.]
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Τοῦ λίθου σφραγισθέν-
τος», «῾Η τοῦ στόματός σου» καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κον-
τάκιον «῾Ο μήτραν παρθενικήν».
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απόστολος: τοῦ ἁγίου, 13 Νοεμ., «Τοι-
οῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς» (῾Εβρ. ζ΄ 26-η΄ 2)· Εὐαγγέλιον:
Κυρ. ιε΄ ἑβδ. Λουκᾶ [τοῦ Ζακχαίου], «Διήρχετο ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν
᾿Ιεριχώ» (Λκ. ιθ΄ 1-10).
Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως «῎Αξιον ἐστίν».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς», καὶ τὰ λοιπὰ
τῆς λειτουργίας ὡς συνήθως.

28. Δευτέρα. ᾿Εφραὶμ τοῦ Σύρου († 373). Παλλαδίου ὁσίου
(δ΄ αἰ.), Χάριτος μάρτυρος.
᾿Απόστολος: παραλειφθείς, Κυρ. ιθ΄ ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ια΄ 31-
ιβ΄ 9)· Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ιε΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. ε΄ 24-
34).

29. Τρίτη. ῾Η ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος
᾿Ιγνατίου τοῦ θεοφόρου (†107).
᾿Απόστολος: παραλειφθείς, Κυρ. κγ΄ ἐπιστ. (᾿Εφεσ. β΄ 4-10)·
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιε΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. ϛ΄ 1-7).

30. Τετάρτη. † Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ μεγά-
λου, Γρηγορίου τοῦ θεολόγου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου. ῾Ιππολύτου ἱερομάρτυρος· ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέ-
σεως τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου (1823)· Αὔρας (τῆς καὶ Χρυ-
σῆς) μάρτυρος. (Τυπικὸν 30ῆς ᾿Ιανουαρίου §§1-3.)
Σημείωσις. ῾Ως ὁρίζεται εἰς τὸ μηναῖον, ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱερομάρτυ-
ρος ῾Ιππολύτου ψάλλεται ἐν τοῖς ἀποδείπνοις.
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. ῾Η ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἔχει ἐν τῷ
Μηναίῳ, ἀλλ᾿ εἰς τὸ Καὶ νῦν τῶν ἀποστίχων «Μακαρίζομέν
σε» (Παρακλητική, ἦχος πλ. α΄, Δευτέρα ἑσπέρας). ᾿Απο-
λυτίκιον μόνον τὸ α΄ «Τοὺς τρεῖς μεγίστους», Δόξα, Καὶ νῦν,
«Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι».
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν τὰ διὰ τὴν λι-
τὴν στιχηρὰ τῶν ἁγίων· τρισάγιον κ.λπ. καὶ ἀπολυτίκιον «῾Ως
τῶν ἀποστόλων ὁμότροποι».
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ-
ριος» ἀπολυτίκια τὰ τῶν ἁγίων ἀμφότερα «Τοὺς τρεῖς με-
γίστους», Δόξα, «῾Ως τῶν ἀποστόλων», Καὶ νῦν, «Τὸ ἀπ᾿ αἰ-
ῶνος». Καθίσματα κ.λπ. ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ὄρθρου, 30ῆς ᾿Ιανουαρίου «᾿Εγώ εἰμι ἡ θύρα»
(᾿Ιω. ι΄ 9-16), μετὰ τῆς ἐν τῷ Μηναίῳ τάξεως.
ΚΑΝΟΝΕΣ, τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ τῶν ἁγίων
οἱ δύο (ἄνευ εἱρμῶν), ὡς εἰς τὸ Μηναῖον.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Στιχο-
λογοῦμεν «Τὴν τιμιωτέραν» εἰς ἦχον β΄ εἱρμολογικόν, εἶτα ἡ
θ΄ ᾠδὴ τῆς Θεοτόκου μετὰ τοῦ εἱρμοῦ «Τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν
Λόγον», λέγοντες εἰς τὰ λοιπὰ τρία τροπάρια στίχον «῾Υπερ-
αγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς», καὶ οἱ δύο κανόνες τῶν ἁγίων
μετὰ τῶν μεγαλυναρίων αὐτῶν, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ· ὁ εἱρμὸς
«[Θεοτόκε ἡ ἐλπίς...] ᾿Εν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι».
Ἐξαποστειλάρια καὶ αἶνοι ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Δοξολογία
μεγάλη καὶ τὸ β΄ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων.

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Μετὰ τὴν εἴσοδον, ἀπολυτίκια «Τοὺς
τρεῖς μεγίστους» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «῾Ο μήτραν
παρθενικήν».
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απόστολος τῶν ἁγίων, 18 ᾿Ιαν., «Μνη-
μονεύετε τῶν ἡγουμένων» (῾Εβρ. ιγ΄ 7-16)· Εὐαγγέλιον ὁμοίως,

30 ᾿Ιαν., «῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Μτθ. ε΄ 14-19).
Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως «Ἄξιον ἐστίν».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ἀποστολικὸν «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν», καὶ τὰ
λοιπὰ τῆς λειτουργίας ὡς σύνηθες.

31. Πέμπτη. Κύρου καὶ ᾿Ιωάννου τῶν ἀναργύρων († 311).
Τῶν ἐν Κορίνθῳ ἓξ μαρτύρων (†251), ᾿Ηλία νεομάρτυρος τοῦ
ἐν Καλαμάτᾳ (†1685), ᾿Αρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ (†1877).
᾿Απόστολος παραλειφθείς, Κυρ. κε΄ ἐπιστ. (᾿Εφεσ. δ΄ 1-7)·
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. ϛ΄ 30-45).
(δημοσίευσις 23/9/2012)

****
Σημείωσις. τὸ παρὸν συντάσσεται ὑπὸ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου καὶ
παρέχεται διὰ προσωπικὴν χρῆσιν τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ διαδικτυακοῦ
τόπου τῆς «Συμβολῆς» (http://www.symbole.gr). προσφέρεται δὲ εὐχαρί-
στως καὶ εἰς τὸν «ἐν ᾿Αθήναις σύλλογον μουσικοφίλων Κωνσταντινουπό-
λεως», κατόπιν ἐπικοινωνίας μετὰ τοῦ προέδρου τοῦ συλλόγου κ. Στα-
ματίου Κίσσα, διὰ νὰ χρησιμεύσῃ διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς ἱστοσελίδος τοῦ
συλλόγου, ὕστερον ἀπὸ τὰς ἀναγκαίας ἀλλαγὰς ποὺ θὰ ἐπιφέρουν οἱ
συνεργάται αὐτοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.