18 Δεκεμβρίου 2013

ΤΥΠΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014


20.ΔΕΥΤΕΡΑ. Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν μεθ ̓ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».
21. ΤΡΙΤΗ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου μάρτυρος, Ἁγνῆς μάρτυρος.
22. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τιμοθέου ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ὁσιομάρ­τυρος.
Ἀπόστολος τοῦ ἀποστόλου Τιμοθέου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.
23. ΠΕΜΠΤΗ. Κλήμεντος ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος.
24. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ξένης ὁσίας, Φίλωνος ἐπισκόπου Καρπασίου, τῆς Θε­οσημείας, ἤτοι τῆς θαυμαστῆς διασώσεως τοῦ ἁγίου Νεοφύτου κατὰ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀνωτέρας Ἐγκλείστρας.Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου.
Αἱ ἀκολουθίαι τῆς Θεοσημείας καὶ τοῦ ἁγίου Φίλωνος εὑρίσκονται εἰς τὰ  Κύπρια Μηναῖα.
25.ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ
Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν», τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ
πλ. αʹ ἤχου·  «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου).
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ ̓ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθε
νικήν».
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον  τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν·
«Εἰς μνημόσυνον».

26. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕʹ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου).
Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Θʹ Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ξενοφῶντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια  Μηναῖα.
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Ὁ ποιμενικὸς αὐλός». Κοντάκιον·
«Θεολόγῳ γλώττῃ σου»
Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια:τὰ 7 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Λάμπων ἀξιώμασι ψυχῆς»
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου·
«Τίς μὴ μακαρίσει σε». Εἴσοδος.  «Φῶς ἱλαρὸν»
καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα
τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκιον:τὸ ἀναστάσιμον·  «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις»
. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ  θεοτοκίον·  «Ὁ τὴν εὐλογημένην».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.
Ὄρθρος Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις» Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Ὁ τὴν εὐλογημένην» Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξι τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου.Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 4 Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῶν ἁγίων· «Ἐντολαῖς τοῦ Δεσπότου». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὡς Παρθένον καὶ μόνην».Ἀφ ̓ Ϛʹ ᾠδῆς:τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα Ἐξαποστειλάρια τὸ Θʹ ἀναστάσιμον· «Συγκεκλεισμένων, Δέσποτα»καὶ τὸ θεοτοκίον αὐτοῦ· «Τὸν σὸν Υἱὸν ὡς ἔβλεψας»
.Αἶνοι: τὰ ἀναστάσιμα.Δόξα:τὸ Θʹ ἑωθινόν· «Ὡς ἐπ ̓ ἐσχάτων τῶν χρόνων».Καὶ νῦν·«Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».
Θεία ΛειτουργίαἈντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια·«Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.Κοντάκιον·«Ὁ μήτραν παρθενικήν».Ἀπόστολος
τῆς ΛΒʹ Κυριακῆς· «Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος»
Εὐαγγέλιον τῆς ΙΕʹ Κυριακῆς Λουκᾶ (Ζακχαίου)· «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἰεριχώ»
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως» «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν,
«Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα
ἡμῶν» Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΛΒʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ­γέλια ΙΕʹ ἑβδ. Ματθαίου.

27.ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Ταμασοῦ. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
­Ἐν τῇ Λειτουργ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ ̓ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».
28.ΤΡΙΤΗ. Ἐφραὶμ ὁσίου τοῦ Σύρου.
29.ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
30.ΠΕΜΠΤΗ. Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἱππολύτου πάπα Ῥώμης ἱερομάρτυρος. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, πρὸ τοῦ βʹ καὶ γʹ προσομοίου, λέγονται οἱ στίχοι·
«Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν
αὐτῶν»
«Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου
ἀγαλλιάσονται» Ἀπολυτίκια τῶν ἁγίων«Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας».Δόξα, τὸ ἕτερον·  «Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμότροποι» Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον·  «Τὸ ἀπ ̓ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Ἐν τῷ Ὄρθρῳ. Κανόνες, ὁ τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια·  «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ οἱ δύο τῶν ἁγίων ἕκαστος εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν» Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Εἰς τὴν θʹ στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα εἰς ἦχον βʹ, εἶτα ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τῆς Θεοτόκου μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ἡ τῶν ἁγίων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ Εἶτα ἡ  καταβασία· «Θεοτόκε, ἡ ἐλπὶς ..., Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι».  Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Τοὺς τρεῖς μεγίστους».
Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ.  Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ ̓ ἑορτῆς Ἀπολυτίκια· «Τοὺς τρεῖς μεγίστους» «Ὡς τῶν ἀποστόλων  ­Ἐν τῇ Λειτουργ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ ̓  ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον  τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».
31 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ὅπου ἑορτάζωνται ἐπισήμως οἱ ἅγιοι, ἡ ἀκολουθία δυνατὸν νὰ
διαμορφωθῇ ὡς ἑξῆς·
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια «Καὶ νῦν Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν» καὶ γίνεται εἴσοδος Εἰς τὰ ἀπόστιχα «Καὶ νῦν Σκέπη καὶ ἀντίληψις» Ἀπολυτίκιον «Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου μαρτύρων» Δόξα, καὶ νῦν «Χαῖρε, πύλη Κυρίου».
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ  Καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον» Εἰς τοὺς αἴνους «Καὶ νῦν Οὐκ ἀποκρύπτω» Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων

 ΠΗΓΗ: Εκκλησία Της Κύπρου
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ ̓ ἑορτῆς. Κοντάκιον  «Ὁ μήτραν παρθενικήν» Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῶν ἁγίων. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».

1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.